Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/179

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
167

genom explosion, hvarvid kitteln delade sig uti 2:ne fullkomligt horizontelt skurna delar. Den öfra deraf, bestående af locket och 2:ne sidor, som tillsammans vägde öfver 40 Sk℔ v. v., kastades upp igenom husets tak, och till en höjd af 70 fot, hvarefter denna ofantliga massa nedföll genom alla 3 våningarne på ett hus, beläget 150 fot ifrån explosions stället. Endast två personer förlorade härvid lifvet. All anledning är att tro, att denna explosion härrört af felaktigt inrättade säkerhetsventiler, oaktadt de voro 2:ne.

2:o Ångfartyget Rhone, bygdt af herrar Aitkin & Steel, var ämnadt, att gå mellan Arles och Lyon. Detta fartyg hade en ganska stor maschin, förfärdigad uti Paris, med fyra kittlar af valsadt jern, hvardera af 4,38 sv. fots diameter, och jernet af 0,2 sv. decimal tums tjocklek. Den 4 Mars 1827, under det man beredde sig till de försök som med fartyget skulle göras, och hvarvid hela Lyons allmänhet ämnade att långs Rhone flodens stränder vara vittne dertill, sprang fartyget i luften. Många menniskor, hvaribland Steel, förlorade lifvet; flere åskådare på stranden blefvo äfven dervid dödade. Hela fartygets däck, jemte skorsten, kastades vertikalt upp i höjden; öfra delen af ena kitteln, som vägde 6 Sk℔ v. v., kastades 420 alnar ifrån stället.

Denna olycka var helt och hållit förorsakad af maschinistens oförstånd, hvilken, ledsen deröfver att fartyget icke med påräknad