Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/209

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
197

Denna dagbok skall framvisas för inspektionskommittén, så ofta densamma besöker fartyget.

Uti hvarje passagerares rum skall finnas en tafla hvarpå skall vara utsatt:

1:o Resans längd, och tiden som vanligen dertill åtgår.

2:o Huru lång tid fartyget uppehåller sig vid hvarje ställe det lägger till.

3:o Högsta antalet passagerare, som får emottagas.

4:o Rättigheten för passagerarne, att uti dagboken få införa sina anmärkningar.

Fartygs-befälhafvaren är skyldig, att efter hvarje resa till lokal auktoriteterna inrapportera om något anmärkningsvärdt inträffat, som rör ångfartyget och dess maschins betryggande, på det att sådant måtte kunna blifva iakttagit.

Ett serskildt offentligt register skall utvisa den tryckning, hvarmed hvarje kittel vanligen verkar; nummern af stämpeln, hvarmed pannan är försedd; säkerhetsventilernas diametrar och last, smältningsgraderna för de båda smältbara plåtarne, och den höjd hvartill qvicksilfvret uti ångmätaren höjer sig vid ovanliga tryckningar.

Detta register skall äfven innehålla alla de serskildte författningar, som till seglations och ordningens bibehållande å ångfartyg äro utfärdade, äfvensom ett utdrag utur strafflagen (code penale), hvaruti utstakas fartygsägarens