Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/216

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

204

måtte hvila uppå tre hjul, äro fyra spiralfjädrar fästade, en uti hvarje af lådorna L, L'. Pipan K förer den i cylindern använda ångan till skorsten, och uppå maschinen finnas tvenne säkerhetsventiler, den ena vid J och den andra vid J', hvilka båda äro lätt åtkomliga för maschinisten.

Vår landsman Kapiten Erikson, har med uppfinningen af sin ångvagn, kallad Novelty, gjort uppseende uti England; derföre bifogas här en teckning af en dylik vagn, eller den så kallade Braithwaites och Eriksons ångvagn. Denne skulle otvifvelaktigt hafva vunnit det af direktionen öfver jernvägen mellan Manchester och Liverpool utsatta priset af 500 £℔ sterling, vid kappköringen, som ägde rum på nämde jernväg uti Oktober 1829, så framt icke en olyckshändelse hade inträffat, nemligen, att pannan på Novelty sprack af för mycken ansträngning, den åttonde pröfningsdagen, sedan Novelty förra dagarne öfverträffat alla sina medtäflare. Hufvudsakliga orsaken till denna olycka tillskrefs den korta tid, hvarpå hela denna maschin blef förfärdigad.

De sju första täflingsdagarne hade Novelty blifvit erkänd, att af alla de täflande äga den största hastighet, att medtaga minsta bränsle, och att vara minst besvärad af rök; äfvensom till villkoren vid täflingen hörde, att ångans tryckning icke fick uppdrifvas högre än till 50 ℔ på qvadrat tummen, eller motsvarande nära