Sida:Personne Svenska teatern 1.djvu/204

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

200

Författare till pjäser af tre till fem akter fingo hela och till pjäser af en eller två akter halfva inkomsten utaf tredje, nionde och nittonde representationen, sedan omkostnaderna blifvit afdragna. Ett stycke ansågs ha fallit, då det vid fjärde uppförandet ej gifvit om vintern 45 rdr och om sommaren 30 rdr i inkomst. Framgångsrika författare erhöllo fritt tillträde på teatern under längre eller kortare tid beroende på pjäsernas antal och storlek. Genom Gjörwells bref af den 25 september 1791 till sin dotter, fru Lindahl, rörande ett teaterbesök, ha vi fått en beskrifning af en sådan fribiljetts utseende. ”Denna biljett”, skrifver han, ”lyser af en Vase med omskrift ’Svenska Dramatiska Theatern’, som äro graverade, och inunder läses skrifvet Fri Entré för en person antingen på Amphiteatern eller på Parterre. Nederst står vidare skrifvet Auctoren till Siri Brahe och Natalia Narischkin.” Den 10 maj utfärdade konungen från Haga ett bref till Svenska akademien, däri han ställde den nybildade teaterns arbeten under akademiens granskning och inseende. ”Till fond för inrättningen, hvaruppå dess bestånd för framtiden beror, hafve Vi i nåder förärat en summa af 44,000 rdr spec., hvilken Vi nu öfverlämnat till Eder sekreterare, kanslirådet och riddaren Rosenstein, att insättas uti riksgäldskontoret för att därstädes förräntas och till detta behof orubbadt förblifva. Vi vilje äfven uppdraga kanslirådet Rosenstein och dess efterträdare uti sekreterareembetet hos Eder, att årligen uppbära uti riksgäldskontoret räntan för ofvannämnda kapital; hvaraf, tillika med 440 rdr spec., dem vi årligen låte af Vår handkassa utbetala för