Sida:Personne Svenska teatern 3.djvu/21

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
15

förstörda; och fjorton dagar äro ej nog att öfva in en så stor pjäs. Oedipe skulle kunna gifvas bra till hufvudrollerna. Hvarken i Paris eller Petersburg har jag sett på långt när spelas Oedipe så väl som här af Karsten. En vacker musik till prologen, som länge sedan är uppförd på Drottningholm, finnes att tillgå. Snart kunde nya och passande ord skrifvas. Jag ber om ursäkt, att jag vänder mig till Eders Excellens angående dessa saker, men jag har ingen annan att vända mig till för att få det beslutadt, och lämnas allt till sista stunden, kan ingenting blifva af. Ehuru mycket jag har att göra, skulle det roa mig att bestyra härom, ifall ingen direktör förordnas i tid. Både afskedade artister, Müller, Karsten m. fl. och amatörer för orkestern skulle gärna på min anmodan biträda, om det behöfs."

Några dagar därefter mottog Skjöldebrand följande, ej förut offentliggjorda skrifvelse: "Kongl. May:t har i Nåder befalt at vid Hans Kongl. Höghet Kron Prinsens förestående Hyllning Operan Gustaf Wasa kommer at såsom Högtidlighets Spectakel uppföras. Högsta Inseendet öfver alla erforderliga beredelser för gifwandet af denna Opera är uppdraget åt ÖfwerStåthållaren, GeneralMajoren och Commendeuren Skjöldebrand, af hwars upplysta nit och omsorg Kongl. May:t gör Sig försäkrad at wärdigheten af Representationen oaktadt alla i Theaterns närwarande skick mötande swårigheter kommer at, så widt möjligt är, swara mot det höga tillfället.

På Öfwer Ståthållaren Skjöldebrands requisition och quittence utbetalar Presidenten i Stats Contoret,