Sida:Personne Svenska teatern 3.djvu/76

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

70

förträfflig, likväl endast i den låga komiska genren och några få högre, som tåla mask eller karikatyr.

Hvad angår den af Hjortsberg i underdånighet sökta pensionen, tror jag honom hafva redan mycket väl förtjänt den; och skulle Eders Majestät i nåder täckas bifalla mitt underdåniga förslag, att årliga räntan af det kapital högstsalig konung Gustaf III skänkt Dramatiska teatern, jämte inkomsten af vandrande teatrar med mera, finge användas till pensioner, sedan därifrån afgått hvad till årliga kostnader fordrats, ifall recetten ej varit tillräcklig, torde utväg finnas härtill.

Endast att i underdånighet ådagalägga huru jag, oaktadt Hjortsbergs förseelser mot mig, långt ifrån att hysa någon hämnd, velat göra allt som varit möjligt till hans förmån, har jag vågat så länge uppehålla Eders Majestäts nådiga uppmärksamhet vid ett änme, eljes af så liten vikt i jämförelse med dem, som dagligen sysselsätta Eders Majestät.”

Skjöldebrand ville bestraffa Hjortsberg äfven genom att beröfva honom den boställsvåning i det gamla Ekebladska huset han fått sig tillerkänd af konungen. Då trädde grefve Gustaf Löwenhielm emellan och utverkade af konungen, att Hjortsberg fick bo kvar, hvilket framgår af följande i Vitterhetsakademien förvarade, ej förut offentliggjorda bref från konungens handsekreterare och förtrogne.

”Wälborne Herr Öfwer Ståthållare, General Major och Commendeur af Kongl. Swärds Orden!

Hans Majestät Konungen har nådigst befallt mig gifwa Herr Öfwer Ståthållaren till känna, att Hans