Sida:Personne Svenska teatern 3.djvu/77

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
71

Majestät anser med nöje att Hof Sekreteraren Hjortsberg åter engageras vid de Kongl. Theatrarne. Med de wilkor Herr Öfwer Ståthållaren redan erbjudit honom, lärer han wara nögd endast honom derjemte tillåtes, att behålla de rum han nu bebor; och som Hans Majestät i nåder will, att denna förmån må under Hjortsbergs tjenstetid fortfara; så har jag äran därom prewenera.

Med fullkomlig wördnad har jag äran wara Wälborne Herr Öfwer Ståthållarens, General Majorens och Commendeurens

Ödmjukaste tjenare
H. Battram.

Örebro den 13 Julii 1812.”

Då blef Skjöldebrand vred och anhöll om sitt afsked, hvilket beviljades, och grefve Gustaf Löwenhielm utsågs till hans efterträdare.

Skjöldebrand blef 1814 friherre, statsråd 1815, serafimerriddare 1817, grefve 1819, general 1820, en af rikets herrar 1822 och samma år en af de 18 i Svenska akademien. I sina memoarer omtalar Skjöldebrand, att han redan året förut blifvit af Akademiens sekreterare von Rosenstein erbjuden ledamotskapet efter teaterchefen Edelcrantz, men sagt sig vilja mottaga det endast under villkor, att han i sitt minnestal öfver företrädaren, efter att ha berömt dennes vetenskapliga förtjänster, skulle få tillägga, att han i öfrigt var en skälm. Då detta svårligen lät sig göra, blef Skjöldebrand i stället invald efter skalden Nils Sjöberg. Från statsrådsämbetet tog han afsked 1828 och dog i Stockholm den 23 augusti 1834. ”Man