Sida:SOU 1940 12.djvu/10

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
8
Kommunalfullmäktige – – – annan myndighet.
Om hälsovårdsnämnds – – – särskilt stadgat.
Denna förordning träder i kraft den
Utkast till lag angående servitut för bildande av fritidsområden.


Härigenom förordnas som följer:


1 §.

Till förmån för kronan, kommun, municipalsamhälle eller kommunalförbund må genom avtal å fastighet läggas besvär och last, som för fastighetens innehavare innebär skyldighet att underlåta viss användning av densamma i ändamål att bevara eller öka dess lämplighet såsom fritidsområde för allmänheten eller skyldighet att tåla, att allmänheten färdas över eller uppehåller sig å fastigheten i större omfattning än enligt vedertagna allmänna rättsgrundsatser är för envar lovligt. Angående sådant servitut skall, i den mån icke annorlunda är här nedan eller eljest särskilt föreskrivet, i tillämpliga delar gälla vad i lag eller författning finnes stadgat rörande servitut i allmänhet, som lägges å fastighet till förmån för annan fastighet.

Servitutsrätt, som avses i första stycket, må ock upplåtas till förmån för förening eller stiftelse, som erhållit Konungens tillstånd att förvärva servitutsrätten.


2 §.

Avtal, varigenom upplåtes servitutsrätt, som i 1 § sägs, skall upprättas skriftligen. I avhandlingen skall uttryckligen angivas, att upplåtelsen avser sådan servitutsrätt; och varde i avhandlingen upptagna samtliga villkor, som betingas. Ändring eller tillägg, som ej avfattas skriftligen, vare utan verkan.

Överlåtes servitutsrätt, skall ock avtalet därom upprättas skriftligen.


3 §.

Innehavare av servitutsrätt, som avses i denna lag, må, därest i servitutsavtalet betingat vederlag är till fullo guldet, i sitt ställe sätta annan, med vilken jordägaren skäligen kan nöjas, dock endast kronan, kommun, municipalsamhälle eller kommunalförbund eller ock förening eller stiftelse, som erhållit Konungens tillstånd att övertaga servitutsrätten.

Vill servitutshavare i annat fall än nyss är sagt lämna från sig servitutsrätten, bjude då ägaren av den fastighet, som besväras av servitutet, att inlösa detsamma. Vill ej fastighetsägaren det, eller har han ej inom en månad efter det hembudet gjordes förklarat sig därtill villig, vare servitutshavaren