Sida:SOU 1940 12.djvu/11

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
9

öppet att inom två år efter hembudet i sitt ställe sätta annan, på vilken servitutsrätt må enligt första stycket övergå. Har fastighetsägaren förklarat sig villig inlösa servitutet, men kan ej överenskommelse träffas om vad i lösen bör utgå, skall frågan därom avgöras av tre ojävige skiljemän, bland vilka en utses av vardera parten och de sålunda utsedde tillkalla den tredje. Tredskas någon av parterna att utse skiljeman, eller kunna de utsedde ej förena sig om valet av den tredje, äge domaren eller utmätningsmannen i orten att förordna om valet. Den, som ej nöjes med vad de fleste skiljemännen säga, äger att draga tvisten under rättens prövning, så framt han instämmer sin talan inom nittio dagar från det skiljemännens beslut tillställdes honom; och skall i beslutet lämnas tydlig hänvisning om vad den missnöjde har att iakttaga för tvistens dragande under rättens prövning.


4 §.

Tillstånd, varom i 1 § andra stycket eller 3 § sägs, må endast meddelas svensk förening eller svensk stiftelse, vars verksamhet är ägnad att främja ett sunt friluftsliv och som kan antagas äga nödiga förutsättningar att befordra det med servitutet avsedda syftet.

Vill någon jämlikt 1 § andra stycket söka Konungens tillstånd att förvärva servitut, skall ansökan jämte upplåtelsehandlingen inom tre månader från det avtalet slöts ingivas till Konungens befallningshavande i det län, där egendomen är belägen. Försittes den tid, eller varder ej tillstånd beviljat, vare avtalet utan verkan enligt denna lag.

Ansökan om tillstånd jämlikt 3 § att övertaga servitut skall jämte avhandlingen om servitutets upplåtande och den angående övertagandet upprättade överlåtelsehandlingen ingivas till Konungens befallningshavande inom tre månader från det överlåtelsen skedde. Försittes den tid, eller beviljas ej tillstånd, vare överlåtelsen ogill.

Det åligger Konungens befallningshavande att insända ansökningshandlingarna jämte eget utlåtande till Konungen.


5 §.

Upplöses kommunalförbund, förening eller stiftelse, som innehar servitutsrätt varom i denna lag sägs, och övergår ej rätten å annan, som enligt 3 § är behörig att övertaga densamma, vare servitutet förfallet.

Innehaves servitutsrätt av förening eller stiftelse, och bedrives föreningens eller stiftelsens verksamhet på sådant sätt, att det med servitutet avsedda syftet måste anses därigenom bliva i väsentlig mån förfelat, må servitutet på talan av jordägaren förklaras förfallet.


6 §.

Är för servitut betingat årligt vederlag, och är ej viss betalningsdag avtalad, skall betalningen fullgöras inom sex månader från den dag, som efter kalendern motsvarar dagen för servitutsavtalets ingående.