Sida:SOU 1940 12.djvu/171

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
169

förslag uppgöres till bestämmelser angående varje särskilt reservats skyddande och iordningställande m. m., synas de fall, då nämndens hörande skall vara obligatoriskt, innan domänstyrelsen vidtager viss förvaltningsåtgärd, kunna begränsas till ärenden rörande markupplåtelser, rörande avsättande av sportfiskevatten och kortfiskevatten samt ärenden rörande sättet för tillgodogörandet av fisket i saltsjön.

Ifrågavarande fritidsreservat böra förvaltas såsom en tillgång för friluftslivet och alltså utan sammanblandning med annan av domänstyrelsen förvaltad egendom. Den behållna avkomsten av skogsbruket samt övriga intäkter böra i första hand gå till täckande av de utgifter, som äro förenade med de åtgärder för friluftslivets främjande och övervakning inom reservaten, vilka skola vidtagas genom styrelsens försorg. Eventuellt återstående intäkter böra tillgodoföras en särskild fond, vars medel skola enligt Kungl. Maj:ts bestämmande användas till friluftslivets främjande på mark, som äges av kronan, samt till årliga anslag ät domänstyrelsen för täckande av de med fritidsreservatens förvaltning förenade administrationskostnaderna. Skulle intäkterna från fritidsreservaten icke förslå att täcka utgifterna för deras förvaltning, eller i nyssnämnda fond icke finnas tillgängliga medel för ersättning åt domänstyrelsen för ovannämnda administrationskostnader, böra härför erforderliga medel ställas till förfogande ur fonden för friluftslivets främjande.

B. Förslag angående disponerandet för friluftslivets behov av vissa under marinförvaltningens vård stående fastigheter.

Under år 1937 föreslog kommendanten i Vaxholms fästning till försäljning nedannämnda fasta egendom, vilken, sedan försvaret i Stockholms skärgård utflyttats till havsbandet, icke längre krävdes för fästningens behov:

1. Getholmen eller lägenheten Västra Lagnö 1112avsöndrad från 13/18 mantal Västra Lagnö nr 1 litt. B, eller Västra Lagnö 13 i Ljusterö socken av Stockholms län.
2. Klubben eller lägenheten Klubben 11, avsöndrad från 1 3/4 mantal Sillinge nr 1 och 2 i Ljusterö socken av Stockholms län.
3. Korshamnsområdet eller del av lägenheten Korshamn11, avsöndrad från 2 mantal Malmö nr 1 och 2 i Värmdö socken av Stockholms län.
4. Klockaruddsholmen eller Lägenheten Djurö 131, avsöndrad från 11/1000 mantal Djurö nr 1 litt. Acb i Djurö socken i Stockholms län.
5. Klubbudden eller lägenheten Stafsnäs1128, avsöndrad från 1/16 mantal Stafsnäs nr 1 litt. D i Djurö socken av Stockholms län.
6. Mörtviksberget eller lägenheten Enkärret 13, avsöndrad från fastigheten Enkärret 11 i Ingarö socken av Stockholms län.
7. Fällströmsberget eller lägenheten Fällström 12, avsöndrad från lägenheten Fällström nr 1 i Ingarö socken av Stockholms län.
8. Skansholmen, eller lägenheten Skansholmen 11, avsöndrad från 1 mantal Hörningsholm nr 1 m. fl. i Mörkö socken av Södermanlands län.