Sida:SOU 1940 12.djvu/175

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
178

och under åberopande av vad utredningen anfört i sitt ovan refererade underdåniga utlåtande den 3 februari 1938, vill utredningen föreslå att de nu för sjöförsvaret disponerade men för detta ändamål obehövliga fastigheterna Getholmen (Västra Lagnö 1112), Klubben (Klubben 11), Korshamnsområdet (del av lägenheten Korshamn 11), Mörtviksberget (Enkärret 13) och Skansholmen (Skansholmen 11) avsättas såsom statliga fritidsreservat.

Marinförvaltningen har, såsom av den föregående redogörelsen framgår, uttryckligen uttalat, att det allenast vore under förutsättning att kontanta medel för områdena erhölles, som ämbetsverket ifrågasatte, att sjöförsvarets disposition över områdena skulle upphöra. Detta torde väl knappast överensstämma med den praxis som numera tillämpas, då kronan tillhörig mark överföres för att disponeras på annat sätt än tidigare. Fritidsutredningen anser emellertid, att områdena böra avsättas såsom fritidsreservat, även om detta skulle nödvändiggöra utanordnande av kontant ersättning till marinförvaltningen. För sådant fall bör ersättningen bestridas ur fonden för friluftslivets främjande. Till skäligheten av de i bilaga 4. upptagna saluvärdena har utredningen ansett sig icke böra taga ställning.

De sålunda föreslagna fritidsreservaten äro uppenbarligen att hänföra till samma typ av statliga fritidsreservat som det nyligen förvärvade området i Löderups socken av Kristianstads län. De böra följaktligen förvaltas enligt enahanda grunder som detta.