Sida:SOU 1940 12.djvu/194

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
192

också kunna utgå ifrån att det blir en allmän regel, att i servitutsavtal av förevarande art inryckes bestämmelse om skyldighet för kommunen att sörja för vakthållning och tillsyn i den omfattning, som i varje fall kan anses av förhållandena påkallad, samt att sådan bestämmelses fullgörande göres till villkor för servitutets bestånd. Vid sådant förhållande synes man kunna förutsätta, att av de ifrågasatta servituten följande skyldighet för markägarna att tåla allmänhetens vistelse å fritidsområdena icke skall verka i alltför hög grad avhållande på markägare, med vilka förhandlingar inledas om slutande av avtal angående berörda servitut. Den kostnad för kommunerna, som vakthållningen medför, är å andra sidan icke någon extra tunga, förenad endast med de genom servitutsavtal bildade fritidsområdena, utan är i ungefär samma omfattning oundviklig även i fråga om fritidsområden, vartill kommunerna förvärvat äganderätt eller nyttjanderätt. En annan omständighet, som skulle kunna motverka den höjning av vederlagsanspråken, vilken betingas av ovissheten om omfattningen av de risker för skadegörelse å skogsplanteringar och dylikt, som den ökade besöksfrekvensen kan medföra, vore måhända att kommun förbunde sig att under bestämda, i servitutsavtalet angivna förutsättningar lämna markägaren ersättning för dylik skadegörelse.

Vid en undersökning av eventuella nackdelar ur jordägaresynpunkt liksom ur samhällelig synpunkt av de ifrågasatta servituten måste beaktas den inverkan de kunna utöva i avseende å fastigheternas användande såsom kreditobjekt. Någon rubbning av tilltron till fastighetskreditväsendet såsom sådant behöver tydligen icke befaras, om det sakrättsliga skyddet för personalservituten icke får större omfattning än det som åtnjutes av andra genom avtal tillkomna servitut, vilka kunna intecknas. Bestridas kan däremot icke, att de nya servituten komma att i viss mån försvåra utnyttjandet såsom kreditobjekt av de fastigheter, i avseende å vilka servitutsrätt upplåtits och intecknats. Möjligheterna att belåna fordringsinteckningar, som ha bättre förmånsrätt än servitutsinteckningen, komma visserligen att bli opåverkade, men utsikterna att kunna erhålla lån mot säkerhet i inteckning, som meddelats efter servitutsinteckningen, komma givetvis att avsevärt minskas. I den mån den del av fastighetens förutvarande kreditvärde som till följd av servitutet icke kan utnyttjas, motsvarar värdet av det för servitutet utgående vederlaget inträder uppenbarligen ett förhållande, som är analogt med det som uppkommer, då fastighetsägaren frånsäljer en del av sin fastighet Inskränkte sig de minskade belåningsmöjligheterna härtill behövde man i detta sammanhang icke taga någon särskild hänsyn till desamma. Tydligen kunna emellertid verkningarna för fastighetens användbarhet såsom kreditobjekt komma att sträcka sig längre än så, beroende på svårigheterna för eventuella kreditgivare att bedöma det inflytande servitutets existens i händelse av en exekutiv försäljning av fastigheten kan komma att utöva på köpeskillingens storlek. Dessa verkningar, vilka ju hänföra sig endast till det i förhållande till landets bestånd av jordbruksfastigheter mycket ringa antal fastigheter, beträffande vilka dylika servitutsavtal kunna tänkas bli