Sida:SOU 1940 12.djvu/237

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
235

emellertid i detta hänseende enligt utredningens mening icke någon utpräglad särställning. Utredningen har därför i betraktande av att frågan om en ny ordning för expropriationsersättningarnas bestämmande så sent som 1937 varit föremål för riksdagens behandling utan att föranleda någon åtgärd, icke ansett sig böra närmare ingå på detta spörsmål.

I ett par hänseenden har emellertid utredningen ansett det önskvärt med särskilda bestämmelser om expropriation för tillgodoseende av friluftslivets behov utöver de tidigare behandlade. Dessa bestämmelser föreslås i det förut omnämnda utkastet till lag om ändring i vissa delar av expropriationslagen införda under nedan angivna paragrafnummer.

109 §.

I 4 § expropriationslagen äro meddelade åtskilliga föreskrifter angående skyldighet för expropriationssökande att vid sin ansökan foga vissa handlingar och lämna vissa uppgifter ävensom angående behandlingen av expropriationsansökan. Bland annat stadgas där, att tillfälle skall lämnas fastighetens ägare och innehavare samt annan, som kan av expropriationen lida men, att avgiva yttrande, huruvida den avsedda markens avstående eller upplåtande är förenat med särskild olägenhet, eller annan lämplig mark kan med mindre olägenhet tagas i anspråk.

Dessa föreskrifter torde fylla ganska långt gående anspråk på garantier för att expropriationstillstånd ej beviljas i oträngt mål Den praxis som av Kungl. Maj:t tillämpas vid prövning av expropriationsansökningar bekräftar detta. Emellertid är inrättandet av fritidsområden av skilda slag i grund och botten en fråga om det lämpliga disponerandet av de olika markarealerna inom en viss trakt. Därest vi i vårt land hade en regionplanelagstiftning, vore det därför naturligt att såsom förutsättning för expropriation av mark till fritidsreservat fordra, att marken i en regionplan avsatts såsom sådant. En dylik fordran kan nu givetvis icke uppställas. Det synes emellertid utredningen vara önskvärt, att tvångsförfarande för tillskapande av fritidsreservat icke tillämpas, förrän en grundlig undersökning förebragts beträffande det föreliggande behovet av fritidsområden av det slag som avses inom den trakt, varom i varje särskilt fall är fråga. Utredningen har därför i förevarande paragraf intagit stadgande om skyldighet för den, som gör ansökan om expropriationstillstånd för tillgodoseende av något friluftsändamål, att vid ansökan foga fullständig utredning angående de friluftslivets behov av i ansökningen avsedd art, vilka böra genom sökanden tillgodoses.

110 §.

Då ett markområde utväljes till fritidsområde är i många fall dess naturliga beskaffenhet, dess skönhetsvärden och frånvaron av störande bebyggelse den utslagsgivande faktorn. Det är därför av betydelse att under den tid, som måste förflyta från det förhandlingar inleddes med ägaren och till dess området kan tagas i anspråk såsom särskilt tillskapat fritidsområde, någon väsentlig ändring härutinnan icke inträder. I de fall, då en frivillig