Sida:SOU 1940 12.djvu/56

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
54

inkommit från 8 kommuner, nämligen Sandvikens köping, Bollnäs socken, Bollnäs köping, Björkhamre köping samt Alnö, Hofors, Sköns och Timrå kommuner.

Från Sandviken uppgives: Köpingen äger ingen mark, som kan användas för friluftsliv med undantag av ett skogsområde, vilket nyligen förvärvats i avsikt att förhindra icke önskvärd bebyggelse och att säkra ett skogsreservat i stadsplaneområdets närhet. Kommunen har icke försäkrat sig om fritidsreservat på annan mark. Sandvikens Jernverks Aktiebolag har emellertid på bolagets mark ordnat tre olika friluftsbad. Även i övrigt finnas på enskilda marker lämpliga områden, som nu med markägarnas medgivande nyttjas av allmänheten för alla sorters friluftsliv. Det anses önskvärt att antingen genom köp eller annan uppgörelse med markägarna säkra dessa områdens framtida begagnande av allmänheten för friluftsliv. Närmaste uppgiften anses vara att förhindra områdenas exploatering för byggnadsändamål. Köpingen har ett friluftsråd, vars uppgift bland annat är att få till stånd uppgörelser beträffande markfrågorna.

Bollnäs socken och Bollnäs köping äga ingen mark, som avsatts eller kan avsättas till friluftsreservat. Något kommunalt ingripande för att trygga kommunernas befolknings friluftsliv har hittills icke skett och anses ej heller för närvarande vara av behovet påkallat. Björkhamre köping äger icke heller någon till friluftsreservat lämpad mark och har icke arrenderat någon sådan. Köpingen har emellertid köpt mark, varå skall uppföras ett friluftsbad, som synes skola bliva helt konstgjort. Det anses önskvärt att tillsammans med Bollnäs köping förvärva ett 11 hektar stort skogsområde, 4 km från det centrala Bollnäs, såsom mål för fotvandringar, skidlöpning och andra former av rörligt friluftsliv. Skidbacke planeras där.

Alnö kommun äger ett skogsskifte om cirka 150 hektar å Alnöns östra kust, 6 km från kommunens centrum. Det användes för bad och camping. Angöringsplatser för småbåtar finnas två stycken, som dock ej ligga i omedelbar närhet av badplats. Det behövs ytterligare områden för friluftsliv, enär strandområdena undan för undan bebyggas med sommarstugor.

Sköns kommun äger ett 0.6850 hektar stort område vid Ottsjön, som år 1938 inköpts för 2 000 kronor för att användas som bad- och campingplats. Något annat friluftsreservat har ej ordnats, men behov därav finnes.

Hofors och Timrå förfoga icke över några markområden för friluftsliv. Hofors anser, att kommunen icke har behov av några friluftsreservat. Timrå har ej uttalat sig angående sistnämnda fråga.