Sida:Svensk Zoologi.djvu/11

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


v

skulle stundom kunna vara ämne for en hel bok; artförändringarne äro ofta oräkneliga, och dessutom äro dessa arter i allmänhet förut tillräckligen kända. Således kan detta arbete icke blifva så vidlyftigt, som man vid första påseendet kunde föreställa sig, emedan deri utelemnas alla husdjur, de flesta insekter och äfven mindre märkvärdiga mask-kräk.

3:0 Emot införandet af de systematiska svenska Artnamnen, väntar jag det inkast, att de med hvar förändring i systemet bli antingen öfverflödiga eller otjenliga. Men som de uttrycka artens slägtskap eller likhet med andra, och sådana blifvit redan på andra språk tillskapade, har jag ansett dem nödvändiga. Hvar art måste'ock, för att beqvämligen kunna omtalas, äga ett bestämdt namn: och som de flesta större Djuren redan i vårt språk äga ett sådant, men de mindre såsom Insekter, Maskar m. m. helt och hållit sakna namn, har jag trott det vara bäst att för likformighetens skull, lämpa de redan gifna efter systemet och gifva nya åt de arter som ännu inga erhållit. (Jfr Erinr. i Sv. Bot. Haft. N:o 37 och 41)- För Finska namnen har jag att tacka Herr Henr. Alan infödd Finne och Naturalhistorien mycket tillgifven; Franska, Tyska och Engelska språknamnen skall jag al tid tillägga då de äro mig bekanta; de systematiska på dessa språk, hvilka ofta ombytas, tror jag icke tillhöra Svensk Zoologi.

4:o Artkarakteren torde för många, i ett Verk af Sv. Zoologiens beskaffenhet, ämnadt i synnerhet åt den mindre studerade , synas öfverflödig. Men som den är kortare än utförliga beskrifningen och derföre icke svår att i minnet behålla, samt lätt att igenfinna, har jag alltid anfört den och utesluter hellre den utförliga karakteren, så ofta arten tillförene blifvit väl beskrifven eller är tillräckligen känd. Hvad Slägtkarakteren angår, kommer den endast att omtalas vid den art, som först af ett gifvit slägte förekommer; vid de följande arter hän-