Sida:Svensk Zoologi.djvu/12

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

vi

vises Läsaren till denna nummer. Detta sker i likhet med den ordning jag iakttagit i Svensk Bot. Hvad som kan sägas om hela den Flock eller Klass, till hvilken arten bör hänföras, igenfinnes i det vid klassnamnet citerade »Utkast till Organ. Kropparnas och i synnerhet Djurens allmänna kännedom,» hvarom mera på annat ställe.

5:o De framsteg som vettenskapen gjort efter v. Linnés tid, skola som jag hoppas, rättvisa mitt förhållande då jag afvikit från hans indelningssätt af Djuren i 6 Klasser. I nyssnämde afhandl. om Organ. kropparna har jag bjudit till att uppge orsakerna dertill.

6:o Egentligen äro inga andre Auktorer citerade än sådane, som jag haft tillfälle se och sjelf granska. Dock hafva stundom äfven af dessa sådane blifvit utelemnade, som äro allmänt kände och i 13:de eller Gmelinska Upplagan af v. Linnés Syst. Nat:æ upptagne, eller ock af föga värde i afseende på historien om den art vid hvilken de skulle kunnat nämnas. För korthetens skull har jag så väl i detta arbete som i Sv. Bot., valt denna utväg att meddela auktoritet på det som i texten anföres.

7:o Närvarande Häfte torde bäst visa föresatsen att upptaga, så kort som möjligt är, det mest intressanta af Djurets historia. Att inskränka dessa ämnen inom ett gifvit sidotal, såsom ofta med svårighet skett i Sv. Bot., har varit omöjligt, utan att alltför mycket stympa historien för hvar art. Vid slutet af hvart Band, som kommer att bestå af 6 häften, blir rum för Tillägg och rättelser, hvarom hos den sakkunniga delen af allmänheten vördsamt anhålles. Hvarannan Tom åtfölja 2:ne Register, ett Systematiskt och ett Alfabetiskt. — Den som vill meddela beskrifning och teckning på någon ny svensk Djurart af hvad klass

som