Sida:Svensk Zoologi.djvu/228

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Den här sidan har inte korrekturlästs


56

Rfctf-STYNGET.

tvifvel innan kort g<? sig pinsamt tillkänna. Många , och i synnerhet de yngre Renarne som mes* angripas, förlora också lifvet till kännbar förlust för sina ägare. Skinnen blifva äfven mycket ärrfulla, hvarigenom deras värde icke litet försämras; med et» ord: Renstynget utgör vissa år en yerklig landsplåga i Lappmarkerne.

På Tab. är fig. z en Hona af detta slags styng i narj storlek. — 5. en fullvuxen Larv. -— 4. en Puppa. — ig.- Framdelen af hufvudet för att visa sprötens läge. — 17. ett af spröten. — begge lig. förstorade.

3. TROMPE-STYNGET.

ÖESTRUS Trompe. På Lappska Trompe;

Vingarne äro sotfärgade med yttre kanten svartaktig. Kroppen svart med mjuka täta hår, som på främre delen och gun.pen falla i grågult.

Linn. Syst. nat. ed. Gm el. 1. 4- P- 2810. — Faun. Sv. ed. 1. n. 1026.

— FI. Lapp. p. 563. — Skånsk, resa s. ra8. — Fabr. Syst. Antl. p. 229.— Modéer V. A. Handl. 1786. s. J54- — Leems beskr. över Lappm. c. 137.

— Hammer Norsk. Nat. Hist. s. i44«

D enna tillhör endast Lappmarken äfven som den föregående, och är störst af alla de Styngarter som vi känna. Likväl är Larven af densamma ännu obekant, och flugan endast hittills funnen. Hon är större än en spyfluga och nästan af dennas trubbiga skapnad. Hufvudet betäckes med ett grågult ludd och likaså ryggstycket, bröstet och hjerlskölden. Midt öfver ryggen går en svart glänsande gördel, och bälgen lik ett halft nedtryckt egg är svart, imn beströdd med täta, mjuka, blekgula hår. Lår och ben äro också svarta. Bälg«jn har inunder midtpå en djup kullrig insänkning, med anus längre inunder, än vanligen hos detta slägtets hanar. Så förhålla sig alla de af Trompe-Styng et man kunnat öfverkomma, och som icke en enda med den hos andra så utmärkta eggläggaren blifvit funnen, äger den förmodan någon sannolikhet, alt Trompe kunde vara hanen till Renstynget, af hvilket man icke heller ännu sett annat än honor. Sant är emedlertid, att Lapparne gifva namnet Trompe åt ett slags Stynglarver som sägas komma från Renens näsborrar, och att verkligen sådana gifvas, intygas icke mindre af dem som beskrifvit Renbygden, än af v. Linné sjelf, som sett Renar utfru-