Sida:Svensk Zoologi.djvu/234

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
42
FÅR-STYNGET.

svarta prickar hvarje med ett utstående svart hår. Den aflånga bälgen alldeles utan ludd, blott glest och knappt märkbart hårig, är också svartfläckig och skiftar i grått och hvitt, och både ögon och kroppen liksom af guld och silfver, men endast så länge flugan lefver. Fötterna äro deremot gulaktiga. Som det är i näsborrarna dessa flugor söka att insmyga sina egg, ser man dem under hetaste tiden på dagen surra öfver hufvudet på fåren, hvilka än upplyfta och skaka det, än gömma det i gräset, stampa med framfötterna, löpa hit och dit, lukta på marken, se omkring sig på alla sidor, för att akta sig för den som förföljer dem, men hvars trägna anfall så ofta gäckar deras varsamhet. Oförmärkt fästes då och då ett egg vid inre sidan af någondera näsborren, hvarifrån de kläckta maskarna uppkrypa till ofvannämda ställen, der de födas och tillvexa af de vätskor som i öfverflöd tillflyta från körtlarne och hinnorna.

Tab. — fig. 13. En Hane af Fårstynget. — 14. Larven. — 15 Puppan.
Så många styngarter äro säkert inhemska. Andra finnas utom dessa, men som lyckligtvis icke höra till vår Fauna[1]. Hjorten t. e. har sin Styngfluge-larv äfven i hufvudet, som Aristoteles på sin tid kände, och Redi och Réaumur beskrifvit. Antiloperne måste tillsläppa rygghuden åt en dem egen art, och Kaninerne i N. Amerika deras åt en annan, och utom flera till sin hushållning okända, har menniskan sjelf icke blifvit lottlös. I Södra Amerika skall en Styngfluga finnas som lägger ända till 50 egg inom huden vid underlifvet. I 6 månader måste larverne tåligt bäras, ty om man ofredar dem, tränga de sig djupare in i musklarna och förorsaka döden. Men lemnade åt sig sjelfva, utkrypa de omsider och förvandlas slutligen till svartaktiga flugor af en vanlig husflugas storlek.

Vid första blicken på det anförda om Styngfluge-slägtet, skulle man tro det endast vara skapadt till plåga för de varelser, hvilka det tillhör. Men naturen har i sin stora hushållning merendels förenat någon fördel just der en sådan synes alldeles saknas. Så är det också med Styng-

  1. Herr Maj. och Ridd. Gyllenhal, som äfven benäget tillåtit oss rådfråga sig om detta slägte, berättar likväl att ännu ett annat slags Styngfluga finnes i Lappmarken, nästan så stor som Trompe. Af utseendet tror han den närma sig till OE. pecoriam Fabr.