Sida:Svensk Zoologi.djvu/253

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Den här sidan har inte korrekturlästs


EUROPEISK IGELKOTT.

37

sällan händer. Ännu mindre bor han hatas for den ofortjenta beskyllniugen alt di kor och skada deras jufver, hvilket munnens mindre omfång säkert förbjuder. Såsom hemtam bör han likväl aktas för hönshuset, der eggen eljest kunna förloras. Buffon omtalar ock en som smög sig in 1 köket och bortstal kött ur en gryta, men visade tillika det ■pelika okynnct att lemna något mindre renligt i stället.

Igelkotten simmar med mycken lätthet, och håller sig uppe öfver halfva timmen, hvarunder han kännes mjuk för vidrörandet, ty hudmuskeln spännes då icke. öm han efter utseende drunknar och liksom -död upptages, börjar han, till hälften hopdragen, åter att andas och innan koré att röra sig lika lifligt som förut. Detta vittnar om hurtt seglifvad han är. Likväl är han ganska Ömtålig på den bara delen ofvanför nosen, der ett lindrigt slag genast dödar honom.

Det är ock ganska säkert att Igelkotten kan klifvav Herrman har erfarit det. Han instängde en sådan i ett rum der en stor träbalja förvarades, och dagen derpå fans han i densamma nedkrupen, sedan han antingen hulpit sig med klorna på sjelfva baljan, eller med hela kroppen mel. lan baljan och väggen, liksom Murmeldjuren i klyftorna.' En annan dag träffades han i en alnshög kista, i hvilken, såsom omflätad med vidjor, han mera beqvämligt kunnat uppklättra. Den fordna sägen, att han uppklifver i fruktträd för att skatta dem, må derföre icke vara så ogrundad, ehuru den liksom en annan, att han rullar sig med, piggarna på den nedfallna frukten, som derigenom fastnad på dem af honom med lätthet bortföres *), torde fordra bekräftelse.

Igelkottens kött ätes icke, åtminstone ganska sällaa (Zuckert). Emedlortid säger Hermann, att en man i Eisas berättat honom om läckerheten af ett sådant villbråd och dess guldgula ister. Också i Senegambien hålles det för ganska smakligt, särdeles den tiden då djuret söker sitt vinterqvarter. Äfven der skall det göra invånarne icke liten, nytta genom sin beständiga jagt efter torrakor i husen (Adanson).

Till bete för kräftor säges köttet af Igelkotten var» framför annat passande.

) Arbores ascendit, poma et pyra decutir, in inis ses» volutat ut ipini» baereant. Zoolog. Sperling Lips. 1661. p. aSi.