Sida:Svensk Zoologi.djvu/270

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


28 HVASSBUK.EN.

ett dygn, och sedan galas han, som sker i stora tråg, och derefter saltas med i tunna salt på tunnan, som består af S fjerdingar ogälad Strömming. I denna så kallade försaltnin» står den i de stora karen 3 dygn, då den upptages i kolfat och, sedan laken afrunnit, inpackas i tunnor eller fjerdingar med pårimmadt salt emellan, om mindre deraf än förut sades, blifvit i början brukadt. Efter en månad utlappas den samlade laken genom ett svickhål på sidan, och botten slås igen och göres tät med dref eller sönderstött tallbark. Rotströmming fordrar 5—1\ marker mer salt och igenslås 14 dagar efter omläggningen, helst han är mycket fetare och härsknar snarare. Ännu bättre är, om Strömmingen, sedan han är gälad och sköljd, saltas med 18—20 marker på fjerdingen, och efter 3 dagar åter sköljes i samma lake och sedan inlägges i andra kärl m< d finare salt mellanströdt och igenslås. lin del, och kanske de fleste, bruka tapplaken till lörsaltning i stället för nytt salt, och derföre förvara den iliån år till år i tunnor, med tillägg af mer salt att den ej hyser om vintern tllor surnar. Men detta är ganska osäkert, ty laken blir stundom sur och såpaktig af Strömmingens fettma och salt som dermed blandas och utdrages, och är så mycket sämre, som den aldrig uppkokas eller genom skumning och alklarande renas, hvilket borde ske om man vill begagna densamma. Orätt är också att genom ett svickhål på sidan altappa den saltbetna Strömmingen, ty härigenom sätter det traniga som står öfverst pä laken, sig hist vid fisken, så att alltsammans så mycket snarare hfusknar. Snarare borde den ofvanifrån afhällas. Att vid gilningen qvarlemna hufvudet bidrager också till härskriandet, älven som illa gjorda kärl och ovårdsam inläggning.

Då Strömming erhålles i myckenhet och icke genast saltas, blir han liggande i blodlaken, hvari han snart förskämmes. Den förlorar åtminstone derigenom sin fettrna, blir lös och vek, hvilket icke kan sedan genom Saltningen förändras. En sådnn som legnt et dygn osaltad, bör snarare till torkning och rökning användas. I regnväder bör icke heller Strömming gerna rensas och saltas, emedan han då mycket förlorar af sin godhet. *).

Till beredande af en god salt Strömming är nödigt,

•) År 1755 utkom en på K. Komm. Coll. befallning författad underrlittelse om Strömmingens ansande och saltande. Tryckt i Stockholm 1 Kongl. Tryckeriet.