Sida:Svensk Zoologi.djvu/271

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


HVASSBUKEX. 29

att den genast galas (eller att ganen och tarmarne uttagas) och sköljes i friskt kali-vatten, hvilket måste sedan under Hägra timmar \äl nlrinna, hvarpå insaltningen göres med £ tunnn salt på tunnan, hvari 6en inlägges och med laken

s. Ehuru den blir mindre fet, förändras icke

smaken eller godheten hela aret. Men lör att behålla honom saftigare och fetare, kan den efter galningen osköJjd insaltas med 5 pund ((2 kannor) på tunnan, och läggas hvarftals med ryggarne upp samt stjert emot hufvud med salt emellan hvart lag, hvarefter botten lägges löst ofvanpå det öfversta och lemnas så i 2—3 dagar; när Strömmingen nu sjunkit, afliälles den ofvanpå stående laken och kärlet fylles med färsk eller nysaltad Strömming rned salt ofvanpå, hvarefter bottnen slutligentättinsättes. Saltet börvara S:t Ybes samt godt Franskt salt, hälften af hvardera och allt väl krossadt. — Kärl af ek och bok äro de bästa, och i brist deraf gran, om de likväl före inpackningen lacktätas med friskt sjövatten.

Således om vid rensning, Saltning och inpackning ett noggi"annare behandlingssätt iakttages, vinner Strömmingen en märklig förbättring, och blir en så inom som utom Landet begärlig handelsvara.

Lössaltad eller så kalh<d Sur-strömming tillverkas medelst jäsning, sedan lisken blifvit gälad och saltad med ungefär i pund 16 marker på tunnan. Kram strömming vädertorkas blott under brädskjul, sedan den färska fisken ogrilad blifvit uppträdd på stickor genom ögonen. Böcklin^ gen deremot galas, och sedan han legat ett par timmar i saltlake, uppträdes den nfven och halftorkas, samt rökes aedan i badstuga med enris.

Hvassbulien träffas, som vi redan anmärkt, på samma trakter som Sill och Strömming, men skall också finnas i Medelländska hafvet. På somliga ställen skall han stundom infinna sig till en sådan mängd, att io tunnor skulle dermed kunna på en gång fyllas; och då vi nu föreställa oss baru många tusende fordras blott till fyllnad af en, och den myckenhet som närmar sig till Svenska, Holsteinska,. Norrska, Holländska och Engelska stränder, och att fångsten deraf på kusten af Bretagne rantar mer än a mill* Livrés årligen, så kunde man förmoda, att Hvassbukens antal täflade med Sillens. 1 Östersjön visar han sig i synnerhet långt inpå sommaren, Uå det vanliga Strömmings