Sida:Svensk Zoologi.djvu/287

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


HUMMER.

49

utmärkt, så visa de invertes köndelarne den inre så mycket tydligare. De lia sitt låge i det medlersta af bålen. Hos hanen ses en hvitgul, körtellik massa liksom af trenne förenad, och hvilken Raesel anser för testiklarne. Bakifrån denna massa ha de å begge sidor som trådar nedgående hvita sädeskärlen ett gemensamt upphof. I hela sin längd omkring 8 tum, äro de ofvantill mycket krökta och slingrade, men bli omsider raka och ända sig vid hvar sin af de vid roten af de bakersta fötterna befintliga vårtorna ur hvilka hansäden framtränger. På lika ställe som berörde testiklar ligga, äger Honan deremot sin eggstock, derifrån endast tvenne korta och räta kanaler nedlöpa till de öppningar som vi förut sagt finnas vid baaen af det medlersta fotparet hos henne. Denna eggstock omsvept af en tunn hinna, synes äfven trefaldig och hyser en myckenhet egg af olika storlek. Några äro större, mognare och svartbruna, ännu flera eller de för nästa afkomma bestämde, mindre och brandgula, och ändtl. en hop mycket små och ljusare. Sedan parningen skett en gång om året, såsom i April, knappt oftare, på det sättet att makarne inbördes omfatta hvarandra*), börja eggen att 10 veckor derefter bli synliga under Honans stjert. Deras antal är så stort, att Baster räknade på en medelmåttig Hummer i(ke mindre än •1244') redan framkomna egg, utom hvilka ännu funnos många qvar inom kroppen. ISär eggen äro färdige alt släppas, utkomma de ett i sönder, hängande på en klibbig tråd, com , medelst den böjning honan gör med stjerten, fäster sig, det ena efter det andra, på de håriga simfötterne, genom hvilkas beständiga rörelser eggen så ordentligen spridas, att alla få lika tyngd att bära. I början smärre och nästan svarta ernå eggen en storlek af mogna Had er bär, och bli mörkbruna, samt qvarsitta till slutet af Juni eller början af den följande månaden, då de, dels lagde i sanden vid stenar på botten, dels äfven orubbade under moderns stjert kläckas, och desse ungar synas då under synglaset fullkomligen efter sin art utbildade *). De njuta således det skydd de kräfva i deras

  • ) Quando femelia in dorso recubante, mas in eam decrepit, & nmbo

se pedibus & cauda arctissime complectuntur. Baster. 1. c. p. ii. — They propagate more humano. Pennant.

  • ) Det är troligt att egg slappas äfven andra årstider, men atan att

kläckas; ty man har ofta sett mängd af dem flytande i polar lemnade vid klipporna under ebben, och det är endast om sommaren de komina till lif.