Sida:Svensk Zoologi.djvu/40

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
6
ALLMÄN HUGGORM.

kunna således orsaka färgornas olikhet. Espingen (Col. Chersea) är troligen icke annat än en artförändring med ljusare färgor, till storleken mindre, och yngre än vanliga Allmänna Huggormen. Åtminstone har jag på de exemplar jag sett och i synnerhet på den individ af Espingen, som förvaras i K. Vett. Ak:ns Museum, icke kunnat finna minsta olikhet, undantagande färgen. Deremot tror jag att Bechstein har mindre rätt, som vill att äfven Svarta Huggormen (Col. Prester) skall vara artförändring af Allm. Huggormen.

Denna Orms bett är sällan dödande, åtminstone icke för större djur, och derföre hafva vi så många föreslagna botemedel deremot. Ej heller synes det för en Orm vara farligt att blifva Ormbiten. Giftvätskan är gul, hvarken sur, lutartad eller kaustik. Likväl är det efter Ormens art, dess mer eller mindre retade eller hungriga tillstånd, ålder, årstid och andra omständigheter olika till sin kraft. Efter Ormens död är giftet lika farligt, och om än Ormen legat i Sprit lång tid, kan likväl såret af dess gifttänder blifva dödande. Utvertes i ett sår insprutadt, eller i tillräcklig mängd invertes förtärdt, uppväcker det hastig oro, ängslan, hjertklappning, trångbröstighet, häftig svullnad, törst, kall svett, kräkning, yra, konvulsioner m.m., stundom kallbrand och döden; det verkar på nervsystemet och förstör retligheten. Redi, Fontana m. fl. hafva med denna Ormart anställt sina många och märkvärdiga försök; de funno dervid, att i liten dosis skadar giftet icke invertes i magen, men i större är det lika verksamt som utvertes användt. Ormbett, som ske endast i ytan af huden äro ej farliga. Ofta kännes ett Ormbett såsom stynget af en tisteltagg eller nässelbränning. Fontana har funnit vid Ormbett tjenligt, varm Terpentins-sprit eller kalkvatten utvertes, samt ombindning ofvan för såret; invertes kräkmedel. Af inskärningar i såret har han ej alltid funnit önskad verkan. Likväl föreslå andra såsom säkraste medlet att tillräckligen vidga och skära i såret och att derpå lägga spansk fluga, lapis causticus eller annat dylikt. Miller med flera nyttja genast Bomolja både utvertes på såret ©ch invertes matskedbladtals, hvilket af många högligen rekommenderas.— Somlige berömma Ammoniak och B. de Jussieu säger sig ha botat Ormbett med 6—8 droppar eau de Luce, invertes gifvit i vatten, hvar 3:dje timma, hvarvid han lät ingnida i såret samma medel. Cavanilles beröm-