Sida:Svensk Zoologi.djvu/54

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2
HJORTHORNIG LUKAN.

komna. Insekternas granskning, som ännu tilläfventyrs för många torde synas utan ändamål (man förlåte detta misstroende till vårt upplysta tidehvarf!) skall sannolikt för tillkommande slägtleder bereda en utvidgad nytta, hvilande på de grunder, som dertill nu eller tillförene blifvit lagda. Vettenskaperne räcka hvarannan hjelpsam hand, och om någondera af dem skulle för den okunniga framvisa en mindre fördelaktig sida, så må vi icke derföre neka henne en annan mera förmånlig; när nymånen vänder åt oss sin oupplysta sida, blir hon för oss osynlig, men hon är ju ändock till och skall framdeles lysa: och månne icke naturen är lika skön, fastän den olycklige blinde af egen erfarenhet känner det icke? Nyare forskningar återlifva de äldre och påminna om de nästan bortglömda, så att båda slagen blifva nyttiga. Öfvertygade af dagliga erfarenheten kunna vi påstå, att hvart steg på odlingens bana leder till ett mål, som bevarar en fördel åt vårt slägte. De undransvärda framsteg Insektläran gjort i sednare åren, lofva mycket åt framtiden; och dessa skulle kan hända förnämligast tillhöra J. C. Fabricii arbetsamhet, om hans System icke röjde för stora brister, om hans noggranhet allestädes svarade mot myckenheten af beskrifningar, och ändtligen om hans bemödande haft Entomologiens nyttiga användande i samhällslefnaden på närmare håll till sitt föremål. Till kännedomen af Naturens allmänna inrättning är den visserligen lika vigtig, som någon annan del af Naturalhistorien; och kanhända skall den en dag lyfta sig till samma höjd som läran om Örterna. Insekterna öfverträffa i fullkomlig byggnad ganska mycket Maskarna, och deras besynnerliga förvandlingar skilja dem från de öfriga Klasserna i Djurriket.

Hjorthorniga Lukanen, tillkommen af ett ovalt ljusbrunt ägg, stort som ett litet hampfrö, kläckes derutur, blir Larv, sedan Puppa och slutligen fullkomlig Insekt, försedd med en hårdare beklädning. En kort beskrifning på denna Larv torde få tjena såsom exempel på Insekternas fullkomliga organisation, äfven i tillstånd af larver. Genom veck eller insnärjningar på tveren i en hvitgul, seg och på några ställen genomskinlig hud, är kroppen delad i 14 ringar eller segmenter; på de 10 främsta, äfvensom på hufvudet, finnas strödda korta hår; baktill på sista