Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/236

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


LITEN VATTEN -SAL1MASDEH. 101

hos dem, men det oaktadt blifva eggen bördiga inom Honans kropp, troligen medelst Dansadens absorbtion af Honans kön-organer, hvilka vid den tiden synas mycket svällda. Ändtligen framkomma eggen, ett i sendér, och kläckas efter några dagar. Det bänder likväl hos en del, att klackningen sker inom modrens kropp och fostret får genast den form det bör alltid bibehålla, men som först vinnes med tiden af de föregående, Alla desse äro i allmänhet kallade Salamandrer, hvilka nyare Erpetologer, från olikhet i form af vissa kroppsdelar, i hushållningen och vislelse-orten, äfven ansett i egna slägter delbara: Jord- och Vatten Salarna, närer ne,

Såsom Inhemska förekomma blott de sednare i Norden. Det är ock den bekantaste af dessa, hvars märkvärdigheter vi tillförene (N:o 9) afskitdrat. Genom beskrifningen af en mindre Slägting, åt hvilken vi egna detta rum, må äfven vissa tvifvelsmål hafvas om specifika åtskillnaden dem emellan.

Af alla kända så kallade Vatten-Sslamandrer, synes den lilla, som är föremålet, att vara den smidigaste och minsta, sällan af mer än aj tum i längd, hvaraf stjerten utgör hälften. Hufvudet är grodlikt, framtill afrundadt, ofvanpå platt, vid sidorna och i synnerhet öfver ögonen upphöjdt sann näsborrarne rundade. Ögonen stjernlika, och blekt guldfärgade. Halsen är kort och smalare än hufvudet. Bålen är trind, men litet hoptryckt vid sidorna på Hanen, hvars stjert är lansettformig ; deremot trindare och med längre spets lios Honan. På framlötterne äro fyra tår och 5 på de bakre, alla trinda, trubbiga, utan klor eller naglar. Kära hälarne sitta a små knölar, af hvilka den yttre såsom utslående, kunde anses såsom en sjette tå. För blotta Ögat synes ysnn på kroppen alldeles slät j endast vid sidorna upptäckas några smärre knottror. Med synglas åter betraktad är huden ojemn eller sträf och liksom finfjällig.

Könen äro i vissa delar olika hvarannan, och såledfls märkes att Hanen lisr kam, hvilken böij.tr i nacken och löper till sljcrtens ända, samt är nästan högst öfver midten deraf, och icke vid bålens slut nlbruten, som hos den större Vatten-Salamandern. I kanltn är den naggad, och ofta med en dunkel Häck vid hvarje inskärning. Öfra delen af kropp, rt är än olivgrön, än brun, än gröngrå med radtals gående små mörka Häckar. Äfven vid begge sidor af hufvudet gi mörka strimmor, neml.' en Öfver den öfre kä-