Sida:Svensk Zoologi 2.djvu/289

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


io8

ILÄT

TOMTORM.

halfva sliiildar änder stjerten. Svensk Zoologi har följt samma uppställning vid de Orm-arter den redan ufhandlat. — De anatomiska undersökningarne, som i sednare tider riktat Zoologien med så många upplysningar och gifvit oss så många fastare punkter för uppresningen af ett naturligare System, hafva visat, alt gift-tändernas närvaro eller saknad slå i ganska nära samband med olikheterna af hufvudet» benbyggnad, samt till någon del äfven med djurens öfriga kroppsform och med deras lefnadssätt Man är ju också böjd att redan på förhand förmoda en olika natur, olika lynne och egenheter, hos ett djur, som, så väl till sitt försvar som till sitt rofs besegrande, är beväpnadt med en hastigt mördande giftorgan, och olika hos ett djur, som vid båda dessa vigliga tillfällen är i saknad af ett sådant vapen.

Den anatomiska Zoologiens grundläggare, Cuvier, har efter gift-tändernas närvaro eller saknad fördelat Ormarne 1 tvenne stora flockar, och härvid är det särdeles anmärkningsvärdt, att flera med gifttänder försedda slägten äga nästan alldeles samma fjällbeklädning som det så fullkomligt värnlösa Örmslå-slägtet, Anguis*; nemligen inga sköldar, atan endast mindre fjäll, äfven under buken.

Det stora antal af Örm-arter, som de varmare länder förete, har föranledt nyare Zoologer att fördela dem nnder en ansenlig myckenhet af särskilta slägten, grundade på olika ental och form af tänder, på fjällen och sköldarnas former och förhållanden, hufvudets skapnad, o. s. v. Af alla dessa många genera tillhöra likväl, — utom den alldeles skilda Omsldn *), — endast tvenne slägten Skandinaviens Fauna, nemligen: Huggorms-slägtet, Vipera, väpnadt med gifttänder, och Tomtorms-slägtet eller Suoh-stägtet, Coluber, som alldeles saknar dessa mard-organer.

Af Vipera, eller Huggorms-slägtet, äger Sverige sannolikt blott en enda art, nemligen den vanliga Huggormen, Vipera Berns (Svensk Zoologi Haft. i, N:o 3); af hvilken efter all anledning Espingen, Vipera Chersea, (Sv. Zool. haft. to, N:o 67)) endast är en yngre rödagtig, samt Bosen,

") Anguis Jragilit, redin i Sv. Zoologi (Haft. 4. a. al) afbildad och beskrifven onder namn af Anguis Bryns. Det må anmärkas, »Il denna benämning är ett misstag. Den räita A. Eryx ur ifrån Amerika , och den «F Prof. Retzius så kallade A- Eryx är Just Linné* verkliga A. fragilii, hvars yngre ljui«re indirJder Retzius åter heskrifvit under ■unn af A. fragilis.

\