Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 3 —

Akademiens tio närvarande Ledamöter afbidade Dess ankomst. Enär Konungen kl. inemot 6 eftermiddagen ankommit, qvarstannade endast de trenne Akademiens närvarande Ledamöter, som äro Rikets Råd. De öfrige gingo ut i salen, dit Konungen sedermera täcktes begifva Sig. Framför Konungen gingo Herr RiksRådet och RiksMarskalken Grefve Gyllenstjerna, Herr RiksRådet och ÖfverStåthållaren Friherre Carl Sparre, som ställde sig på hvardera sidan om stolen, Herrar RiksRåden Grefve Höpken, Grefve Hermansson och Grefve Fersen, som intogo sina rum bland Akademiens Ledamöter, Herr Grefve Brahe, såsom tjenstgörande CapitaineLieutenant, Friherre Armfelt, såsom uppvaktande Öfverste KammarJunkare, HofCantzleren Friherre Ramel och StatsSekreteraren Carlsson. Sedan Konungen intagit stolen och Akademiens Ledamöter fördelat sig vid hvardera sidan af skranket, blef StatsSekreteraren Carlsson befalld att uppläsa efterstående öppna Kongl. Bref om Akademiens Inrättning:

Vi GUSTAF, med Guds Nåde Sveriges, Göthes, och Vendes Konung etc. etc. etc. Arfvinge till Norrige, samt Hertig till Schleswig-Holstein etc. etc. etc. Göre vetterligt, att allt ifrån den stunden, igenom Guds underbara Försyn