Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/45

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 29 —

befalning gifves af Academiens Beskyddare, så ofta någon ny Ledamot antagas skal. The förre åter til thet minstone en gång hvarje vecka, the månader undantagne, uti hvilka Academiens ferier inträda, som äro Junius, Julius, Augustus, September och October, tå sammankomster hållas en gång, Torsdagen näst för eller näst efter then Femtonde.

XXVII. §.

Academien skal årligen fira thes högtid uppå then Store Gustaf Adolphs Födelse dag, then Nionde dagen i December månad, hvilken nu mera efter årsräkningens förändring inträffar på then Tjugonde dagen i samma månad. Thervid i akt tages thet som i Academiens Ordningsbok stadgadt är.

XXVIII. §.

Vid the almänna sammankomster, tå Ledamöter antagas skola, gäller hvad i XVI §. förordnadt är, samt thet som i Academiens Ordningsbok föreskrifves; skolandes theslikes Embetsmännen så föranstalta, at en eller flere af