Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/50

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 34 —

XL. §.

Secreteraren tilkommer at utse Granskare, hvilke yttrande sit afgifva; men them vare strängeligen förbudit, at arbetet eller granskningarne någor fremmande meddela, innan thet i Academiens sammankomst är upvist och gilladt, eller at taga handlingarne med sig, om the utur staden resa.

XLI. §.

Til at stadga Academiens yttrande öfver arbeten, böra Sju Ledamöter, och theribland en Embetsman, tilstädes vara. Skulle bifallet ej med tvänne röster öfverstiga afslaget, vare saken til nästa sammankomst upskuten.

XLII. §.

Thet bifall Academien lemnar vare altid uti vissa föreskrefne ordasätt. Thet gifves på Pergament skrifvit, underteknadt af Academiens Directeur och Secreterare, och försedt med Academiens Secret.

XLIII. §.

Til Academiens pröfning kunna jemväl fremmande upgifva sina arbeten.