Sida:Svenska Akademiens handlingar 1786 1.djvu/59

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 43 —

språk de infört, igenom ädlare Skalder, igenom vettenskaper, vitterhet och allahanda snillebragder de uppmuntrat, menniskoslägtet till förundran, undervisning och prydnad.

Men jag stadnar härvid. Eder Kongl. Majestäts vilja, höga tänkesätt och jemväl närvaro förbjuda, att vid detta tillfälle hämta ur dessa märkvärdiga tidehvarf en likhet med den tids herrlighet oss beredes. Efterverlden får friare utrymme, att lifligen teckna allt detta med sanning och värdighet.

Konungen behagade derefter till bemälte Herr RiksRåd öfverlemna Akademiens Sekret, och till Sekreteraren Stadgarne.

Ledamöterne framträdde att, enligt den fastställda Ordningen, lotta om sina Säten, undantagandes Herr RiksRådet Grefve Höpken, åt hvilken Konungen Sjelf lemnade N:o 1. För de trenne frånvarande Ledamöter, Herr RiksRådet Grefve Scheffer, Biskoparne Doktor Celsius och Wingård, uttogos Lotterne af Herr RiksRådet Grefve Gyllenstjerna, Herr RiksRådet Friherre Carl Sparre och Herr Grefve Brahe.

I en täckt silfverskål voro lagda 13 Numror, och utföll Lottningen på följande sätt:

N:o 2. Hr RiksRådet Grefve Carl Fredrik Scheffer.
N:o 3. Biskopen Doktor Celsius.
N:o 4. Kongl. Sekreteraren Kellgren.
N:o 5. Hr RiksRådet Grefve von Hermansson.
N:o 6. Biskopen Doktor Wingård.
N:o 7. Hr RiksRådet Grefve Axel Fersen.
N:o 8. Öfverste KammarJunkaren Grefve Oxenstierna.