Sida:Thyren Kommentar SL kap 20.djvu/33

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
25
4. om man stjäl medelst inbrott, som i 9 § sägs, eller,

för brottets föröfvande, bortförer och med våld eller list öppnar skåp, kista, skrin eller annan förvaringspersedel, som med lås, försegling eller annat dylikt stängsel tillsluten är;

5. om man stjäl nattetid i hus, som bebodt är, och

gerningsmannen olofligen, dock utan inbrott, dit inkommit eller der sig undangömt;

6. om gerningsmannen för stöldens föröfvande sig med

vapen inställt eller eljest användt ringare skräckmedel eller hot, än att gerningen till rån hänföras kan;

7. om man stjäl kreatur, som går i bete ute å mark;
8. om man stjäl af fartyg, som strandadt eller eljest

förolyckadt är eller utan folk i sjö drifver, eller, under bergning, hvad till dylikt fartyg hörer eller derå fördt var; eller

9. om man stjäl från den, som genom allmän farsot,

eldsvåda, vattunöd, skeppsbrott, uppror, fiendes åträngande eller annan sådan nöd eller fara är satt ur stånd att sin egendom värja.


7 §.

I de fall, som här ofvan i 5 och 6 §§ nämnda äro, skall, såsom för stöld. dömas efter ty der sägs, ändå att det tillgripnas värde ej går öfver 15 Riksdaler.


8 §.

Nu kunna, vid samma stöld, två eller flera af de i 3, 4, 5 och 6 §§ sagda fall sammanträffa; då må tiden för straffarbetet ökas med högst ett år utöfver det, hvartill den brottslige för det svåraste fallet pröfvas hafva gjort sig skyldig.


9 §.

Har någon i uppsåt att stjäla,

1. med våld å mur, vägg, golf, tak, lucka, fönster, port,

dörr, lås eller annat dylikt stängsel brutit sig in i gård, hus. rum eller fartyg; eller