Sida:Tollstorp 1834.djvu/131

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

124

förbättra det. Landshöfdingens Embetsrum inrättades der redan i Gustaf I:s tid , men sjelf bodde han i byggnader på gården. Likväl förföll Slottet så under 1600talet att det 1700 var nästan taklöst och icke kunde bebos. Genom Landshöfd. Baron Eric C. Ehrencronas berömvärda verksamhet reparerades det, och sattes uti fullt godt stånd och räddades från det ödesmål flera dylika Kongl. hus undergått, eller ofelbart skola undergå. Der Gymnasii-huset nu står var en förfallen trädbyggnad. Ehrencrona utverkade bifall och erhöll medel, anslagne att derstädes uppföra en ny tjenlig residensbyggnad för Länets Höfdinge. Det gamla trädhuset flyttades till Inspektor Anderssons nuvarande gård N:o 12 vid Prestgatan och står der inne på gården. Dessa arbeten begyndes 1728 och bedrefs med sådan flit att både slottet och den nya byggnaden var färdig 1732, då bemälte Landshöfdinge dit inflyttade i Maj månad. Denna byggnad var likväl ej då så stor som nu, utan utvidgades af Landsh. Lagerfeldt vid 1750. Likfullt ansågo sig efterföljande Landshöfdingar ej äga nog utrymme der, utan utverkade att serskildt hus för deras ytterligare behof måtte byggas. Detta beviljades af Kongl. Maj:t, och då uppbyggdes stenhuset på Slottsgården utmed Storgatan, der Lands-Secreterarne i sednare tider bott; dock disponeras det af Landshöfdingen. Man träffade der en så lös grund, att Entreprenören nästan förtviflade om säkerhet för byggnaden. Man har sedermera varit omtänkt att utvidga detta hus, för att göra det tillräckligt rymligt för en större familj, men har ej vågat för den lösa grunden. Under Landsh. Grefve Armfeldts tid blef år 1785 residenset flyttadt i slottet, och den förra byggnaden öfverlåten till Magistraten. Slottet har i senare tid undergått ytterligare