Sida:Tollstorp 1834.djvu/135

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

128

Magistraten, allt det öfriga och gårdsrummens disponerande föll på Domprostens del. Magistratsrummen äro högst otjenliga för sitt ändamål. Rådstugans sessionsrum är så kallt om vintern att man begagnar Kämnersrättens rum, och man är i flera afseenden rätt illa belåten. Annat förhållande hade varit, om blott En köpt huset. I synnerhet är det obeqvämligt för Domprosten. Som det egentliga köket är i souterainen, är det i detta afseende genant. Prester och alla andra som i ärender besöka domprosten, hälst då han vicarierar för Biskopen, måste trängas i en mörk och smal trappgång med en mängd rättssökande, i synnerhet sådane rättegångssdagar, då brottmål förehafvas och ett större antal vittnen, merendels sämre folk, äro inkallade. De andlige Herrarne kunna då lätt blifva knuffade af tjufvar eller andra brottslingar som icke veta af det skickliga, och detta kan ej annat än vara oangenämt.

Det beslöts väl vid conventionen att en särskildt trappgång skidle uppföras för Domprosten, men den andlige och verldsliga domstolen hafva derom kommit i en brinnande process, hvilken nu hvilar hos Högsta Domstolen, och ingalunda är något behagligt efterdöme. Derför finnas många som önska att vid första tillfälle ett lämpligt boställe åt Domprosten inköptes, och andelen i Rådhuset deremot bortsåldes.

Gymnasium. Der frimurarehuset är byggdt, har förr stått en tung stenhusbyggnad från catholska tiden. Det begagnades till convictorium, eller communitet, der choraler eller Capitelsmännens vicarier haft sin matsal, och på Domkyrkans bekostnad väl och anständigt blifvit spisade. Deras