Sida:Tollstorp 1834.djvu/136

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
129

antal var icke ringa, ty hvarje altare liksom hvarje function hade sin officiant och inkomster felades ej. K. Gustaf II Adolph lät här 1627 inrätta en Cathedralskola med sex Lärare. Huset påbyggdes. I öfra våningen voro två auditorier, ett för majus och ett för minus Gymnasium. I undra våningen var trivialskolan. Det led betydligt vid branden 1700, men blef genom K. Carl XII:s frikostighet och verksamma föranstaltande åter uppbyggdt, att Gymnasiet invigdes ånyo d. 8 Sept. 1701 , då sex lärde män installerades till Lectorer. I anseende till de rätt passande inscriptionerne, få vi hänvisa till Broocman. Som gammalt förfallet, allt för dystert och med den nyare tidens smak mindre passande, bortsåldes det till Frimuraresällskapet för 1000 R:dr R:gs d. 10 Decemb. 1808. Deremot inköptes det förra Rådhuset 1803 för 4000 R:dr R:gs och sattes i sådadt stånd det nu befinnas. Detta ligger för ändamålet onekligen rätt väl och behagligt, och är nu mera, sedan Trivialskolan blifvit flyttad, ganska rymligt.

Undervisningen är indelad i trenne auditorier, öfversta, medlersta och nedersta. Gymnasisternas antal är vanligen omkring 120, hafva någon gång fast sällsynt gått till 140. I det öfversta 25 à 30. I det medlersta 36 à 40, och i del nedersta omkring 60. Lärarnes antal ses af Lönestaten.

Gymnasisterne hafva innom sig bildat fyra sällskaper nemligen för sång, Botanik, forntida minne och historik, hvilka ju mer de hinna utveckla sig, skola bidraga till hog för vetenskaperne, hastigare förkofring deruti och ljusare åsigter deraf.

9.