Sida:Tollstorp 1834.djvu/137

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

130

Trivialskolan eller Nya Skolhuset. På stället stod förut ett gammalt stenhus, der Biskop Brask stundom skall hafva bott. Det nya huset, som har ett förmonligt läge på en fri och öppen plan, presenterar sig ganska vackert, och är en af stadens skönaste byggnader. Det är uppfördt af sten, i ny och smakfull stil, under schiffertak, af Länsbyggm. Direct. Holmberg, för en entreprenerad summa af 24000 R:dr b:o, och blef färdigt 1830. Detta hus är med omsorg byggdt, innehåller vackra och glada lärorum. I öfra våningen är en större sal, der skolungdomen emottages och afskedas, äfven begagnas det vid hvarje förefallande högtidlighet deri alla classerna kunna deltaga, likasom till sången. Ynglingarnes antal är vanligen omkring 200. Ritsalen är nätt och vacker. Så väl för gymnastiken som Ritskolans inrättande på den eclatanta fot den nu är, har man synnerligast att tacka Herr Conductor Blom. Han har ej allenast derföre varit högst verksam och nitisk, utan i synnerhet förvärfvat sig mycken förtjenst derigenom att han bestått en mängd Gravyrer, Lithografier och Principritningar, allt af godkände mästare, samt materialier, tjenliga för undervisningen. Härigenom har skolan fått ett lif, en sorts glans, som uppmuntrar ungdomen att våga sig in på denna sköna konstens bana. Sex af de minst bemedlade studerande, erhålla tvenne gånger i veckan, under läsningstimmarna, fri undervisning, de öfriga erlägga sex sk. i timman. Det vore önskligt att Hr Blom derigenom kunde vinna någon ersättning för de kostnader han användt. — Icke mindre omsorgsfull har han varit för Gymnastiken, som är försedd med all den dertill hörande attiraille. Gymnastiksalen är belägen på vestra sidan om skolhuset och blef färdig till