Sida:Tollstorp 1834.djvu/138

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
131

hösten 1824, för en summa af 7000 R:dr b:co, ett pris som icke står i något förhållande till den andra mångfaldigt kostbarare lärobyggnaden.

Frimurarehuset. Frimuraresamhället som bildat sig här 1807, hade i början sina sammankomster uti Assémble- och Spektakelhuset, men som medlemmarne hastigt ökte sig, blef detta ställe för trångt och mindre tjenligt. Man inköpte den gamla gymnasiebyggnaden, och innan kort stod på den uråldriga ruinen ett nytt smakfullt och vackert hus. Den sköna façaden, de behagliga proportionerna i byggnadssättet, och läget utmed den löfrika kyrkogården väcka visserligen behag hos den som har sinne för natur och byggnadskonst. För den invigde måste åskådningen vara angenäm, men äfven hos den oinvigde väcker den en högtidlig känsla. Hos honom uppstår en dunkel föreställning om de hemligheter der förehafvas, likasom om, införd i en högre vettenskap, man der skådade bakom evighetens förlåt, och der sysselsatte sig med upplösningen af lifvets ännu oförklarade gåta. Dock, det mystiska må hafva frambragt något stort och vigtigt, kommit det högre ljuset närmare eller icke, nog af, märkvärdigt är och blir det, att de välgörande inrättningar detta sällskap stiftat blifvit vårdade med ett nit och en ändamålsenlighet som öfverträffat alla allmänna stiftelser. Vid uppbyggandet af detta hus, utmärkte sig Öfverst L. Bar. Israel Lagerfeldt genom sin verksamhet. Gymnasiehuset inköptes d. 10 Dec. 1808, och d. 7 Maji 1810 hölls loge första gången i det nya, och d. 14 Januari 1814 hade alla härvarande loger hvar och en sina rum uti fullkomlig ordning.