Sida:Tollstorp 1834.djvu/160

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
153

hvilka de anse mäst i behof eller mäst förtjente af denna förmon.

Correctionshuset, Tomten N:o 17, i St. Lars qvarter. Länge har här varit ett arbetshus som stått under Commerce-Collegii styrelse och varit utarrenderadt, men correctionsinrättningen sådan den nu är beskaffad, stiftades 1823 med en fond af 8,309 R:dr 22 sk. 8 rst., hvilken vid 1833 års bokslut ökat sig till 8,930 Rd. 7 sk. 2 rst. Här intagas lösdrifvare eller sådane lätjefulle, som ej synas vilja arbeta, ej eller kunna skaffa sig förtjenst. Inga brottslingar som lidit straff, blifva emottagna, och antalet får ej öfverstiga åtta. De underhållas af en entreprenör mot åtta sk. om dagen, och sådane som visa stadga och flit få uttagas på requirentens ansvar som då betalar för deras begagnande 10 sk. 8 rst. om dagen. För öfrigt sysselsättas de med allahanda arbeten, hvaraf den möjligt blifvande vinsten tillfaller Cassan. Man har trott sig finna att många lättingar vant sig vid flit, och af ledsnad vid den ständiga inspärrningen uppfört sig skickligt, för att få förtroende att uttagas. Under närvarande förvaltning synes denna inrättning medföra verklig nytta, och uppfylla ändamålet. Den är ett talande bevis af det felaktiga af våra stora correctionshus, der de som der intagas i stället att förbättras, i grund förderfvas af de brottslingar och bofvar, i hvars förledande sällskap de på ett så oförståndigt sätt införas.

Enke- och Pupill-Cassan. Någre vältänkande Borgersmän föreslogo vid allmän Rådstuga i April månad 1831 att samla en fond, till framtida understöd för mindre bemedlade eller