Sida:Tollstorp 1834.djvu/161

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

154

afsigkomne Borgare, deras enkor och barn, hvilket blef med allmänt bifall upptaget. I följe deraf beslöts 1:o att hvarje person, som vann burskap, skulle vid edens afläggande lemna en contant afgift, efter tillgångar och eget behag. 2:do Att värdet af en fjerdedels t:a råg skulle för år 1831 erläggas af all Borgare-åker, och framdeles för ett år af dem som få jord sig tilldeld. 3:o Att vid allmänna måltider eller högtidligheter, som anställdes af Borgerskapet, skulle man försöka uppmuntra till frivillig insamling. Äfven hoppades man att ädelsinnade Medborgare skulle genom donationer och testamenten befordra detta vackra ändamål, 4:o Att af hvarje fyrk skulle erläggas tills vidare 8 sk. B:ko.

Cassan förvaltas af en dertill utsedd föreståndare, men garanteras gemensamt af Stadens Äldste. När en Cassa-förvaltare afträder måste efterträdaren innom trenne månader klandra räkningen i fall han finner fel deruti, i annat fall blir han sjelf derföre ansvarig. Hvarje Borgare äger, när han åstundar, att se räkenskaperna. Inflytande medel utlånas mot fullgiltig säkerhet, dock ej i mindre poster än 100 R:dr B:ko, företrädesvis till Borgare. Räntan lägges till Capitalet tills det uppnått 2000 R:dr B:ko, hvarförinnan ingen utdelning får ske, Derefter utdelas tre procent eller 60 R:dr B:ko årligen, men de tvänne procenten läggas åter till Capitalet. Ti!I annat ändamål må Cassan ej användas. — Den insamlade fonden utgör redan 500 R:dr B:ko, som i tvänne poster äro utlånade, och i contant 42 R:dr 20 sk. 2 rst. B:ko.

Utdelningar ske efter ansökningar, och vill stadens äldsta efter noggrann forskning bemöda sig