Sida:Tollstorp 1834.djvu/162

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
155

att lemna dem till de mest nödlidande, och framför alla fader- och moderlösa barn. — Den som genom oordentlig och liderlig lefnad bragt sin familj i fattigdom må ej åtnjuta annat understöd än rum, värme och skötsel. — Enka efter Borgare har förverkat ett erhållet understöd genom ingånget äktenskap utom Borgare-Ståndet. Om någon åtnjuter understöd af annan allmän Cassa hindrar det ej att äfven erhålla det ur Enke- och Pupill-Cassan, i fall Stadens Äldste pröfvar det skäligt.

Som det inträffat att man ej med skäl kunnat uttaga den på Borgare-åker pålagde 14 t:a Råg af dem som antingen sjelfva varit i behof, eller just erhållit jorden till understöd, har Cassan mest tillkommit genom frivilliga sammanskott. Önskligt vore att några bemedlade män ville antingen medan de lefde eller efter deras bortgång ur lifvet, då de lemna öfverflöd nog åt sina arfvingar, heldst då de ej hafva egna barn, anslå någon större summa till detta ädla ändamål. Då skulle man snart komma i den lyckliga belägenhet att utdela välgerningar, hvilket skulle vara Borgerskapets egna nytta, glädje och tillfredsställelse.

Ljungstedtska Friskolan. Gen. Consuln i Macao, R. W. O. And. Ljungstedt, född i Linköping 1754, har gifvit en betydlig summa till inrättande af en Friskola för Gossar i Linköping. Erkebiskop Lindblom skall dertill hafva gifvit honom idéen och Gen. Consuln har på ett hedrande sätt satt den i verkställighet. Han skickade genom Tranchellska huset i Göthebarg, i Dec. 1818 ock i April 1819, uti contanta remisser 5333 R:dr 16 sk., och sedermera tvänne skuldsedlar af år 1821 af John Leffler i Götheborg,