Sida:Tollstorp 1834.djvu/164

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
157

afkasta ej mer än 175 T:r diverse spannemål, som ej kan tagas högre än 5 R:dr 16 sk., alltså 938 R:dr 16 sk., som är en stor skillnad på den årliga räntan 1717 Rd. 28 sk., som kunnat blifva, hvarmed man kunnat åstadkomma mycket godt, och uppfylla stiftelsens ändamål. Man åsamkade sig till och med skuld, neml. till Brandförs. Cassan 5760 R:dr och till ErkeB. v. Rosenstein 3394 14 sk. 1 rst. Icke heller kom Inrättningen i gång. Detta väckte uppmärksamhet å högre ort, och låt K. Maj:t infordra ErkeB. von Rosensteins förklaring, då förhållandet enligt Kongl. Brefvet af d. 19 Mars 1824 befanns sådant vi uppgifvit det. I anledning häraf utfärdade Kongl Maj:t ett Reglemente under d. 21 Julii 1826. En Direction af trenne Ledamöter bestämdes, nemligen Domprosten, som Ordförande, Borgmästaren och en af Stadens Borgare, hvilken sistnämnde af Konungens Befallningshafvande för trenne år skulle utses. Landshöfdingen och Stiftets Biskop ega, när de för godt finna, under lika ansvar med Directionen deltaga uti dess öfverläggningar. — Lärarne föreslås af Directionen, men stadfästas af Landshöfdingen och Biskopen. Från denna tid har en noggrannare ordning i förvaltningen blifvit införd, och man arbetar nu med omtanka att uppföra en varaktig byggnad på den stora Planens ruin. En tiondedel af den årliga inkomsten skall besparas för att successive bringa inrättningen i det skick den ädle Stiftaren åsyftat, och på det man i den färdiga byggnaden må kunna inrätta den tillämnade technologiska skolan med sina verkstäder. Oaktadt all hushållning synes tydligen att besparingen ej blir betydligare än att nära en half mansålder fordras innan Inrättningen kan blifva en skugga af hvad den kunnat vara. Grundläggarens