Sida:Tollstorp 1834.djvu/165

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

158

ädelmod har likväl, oaktadt dessa motgångar, icke tröttnat, ty han har, för att ersätta Lefflerska balancen, skänkt sin andel i boet efter sin afledna hustru, hvilket dock beror på rättegång, der man emedlertid förmodar utbekomma ungefär 30,000 R. Dessutom skall han hafva lofvat i testamente efter sig fem tusende piaster. Om detta en dag, som man har skäl tro, går i fullbordan, så kan ännu inrättningen, af erfarenheten blir man visare, uppnå en oförmodad höjd och storhet bära en yppig rikedom af nyttiga frugter, och växa upp som en majestätlig ek öfver den oförgätlige välgörarens stoft.

Stiftarens stora ändamål var att förena en elementar-skola för gossar, der fri undervisning gafs uti läsning, skrifning, räkning, historia, geografi m. m., med en technologisk, der, i flera slags verkstäder, en praktisk öfning uti flerfalldiga handaslöjder skulle vinnas, och en Gymnastik, der man genom kroppsöfningar skulle utveckla krafterna i ungdomsåren, för att blifva skicklig och härdig till manligare mödor.

Den 1 Maj 1824 öppnades elementar-skolan med införandet af växelundervisningen, men man var mindre lycklig i valet af Läraren, Finne till nation. Skolan vann intet förtroende och ingen framgång. Gossarnes antal steg ej öfver 40 årligen. Ändtligen var man lycklig att uti nuvarande Läraren, Magister Rosengren, hvars nitälskan för medborgerlig bildning på mer än ett sätt är ådagalaggd, träffa en man, som med nit och värma omfattade inrättningen. Här röjde sig hvad kraft och anda förmår. Sedan 1828, då han tillträdde denna befattning, har han årligen meddelat