Sida:Tollstorp 1834.djvu/166

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
159

undervisning åt nära 200 elever. Växelundervisningen, eller den så kallade Lancasterska läromethoden, har under hans styrelse gifvit ganska gynnande resultater. Månne icke staf- och renläsning borde utgöra en förberedande anstalt, och ingalunda ingå uti inrättningens hufvudändamål? borde icke detta vara en afdelning under en serskildt Lärare? Det är en svårighet att finna monitörer; dertill fordras speciel handledning och en bestämd tid. Den förste Läraren kunde då derpå använda vissa timmar. Huru skall allt nu af en enda person medhinnas? Det är skada att en så besvärlig befattning ej kan ersättas med mer än 50 T:r hälften Råg och Korn, samt fria husrum. En serskildt Lärare undervisar uti Choral- och Figural-sång eft. Dillners method. Då tillgångar medgifva skola flera Lärare tillsättas.

Flickskolan stiftades genom Subscription dels af årliga dels på en gång lemnade bidrag af Stadens invånare i anledning och till minne af Jubelfesten 1830, och har haft den framgång att 50 flickor af den fattigare klassen der njuta fri undervisning i läsning, christendom, och de handaslöjder som för deras ålder kan vara lämplig. Icke under 7 och ej öfver 10 års barn få der emottagas. Allt hvad som hörer till undervisningen och de dermed förknippade detailler vårdas af en Direction af fruntimmer, i hvilken Landshöfdingskan, Grefvinnan Hamilton, för det närvarande är Ordförande. Directionens öfriga fyra Ledamöter hafva hvar sin vecka närmare tillsyn öfver Skolan, och bör den damen som har veckan hvarje Lördag anställa Examen och besigtning af de arbeten som under veckan blifvit förfärdigade. Dessa äro dels egna dels främmande. De senare emot en lindrig afgift till skolkassan. Skolans öfriga ekonomi