Sida:Tollstorp 1834.djvu/167

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

160

handhafves af en Comittée af fem Ledamöter, der Landshöfdingen är Ordförande; den är permanent, men Direction ombytes hvart tredje år.

Inrättningen egde vid 1833 års slut i Capitalfond 2125 R:dr 3 sk. 1 rst. B:ko, tillkomne dels genom subsctiptioner, dels concerter och andra publika bidrag, samt 200 R:dr B:ko af Fru Söderqvists Testamente. De årliga inkomsterna äro circa 300 R:dr B:ko; af dessa och räntan bestrides utgifterna, och öfverskottet lägges till Capital-fonden, för att småningom öka den samma, på det Skolan, oberoende af de ovissa bidragen, må vinna ett varaktigt bestånd, som grundar sig på egen säker och bestämd tillgång, och i framtiden kunna sättas i tillfälle att anskaffa sig egen tjenlig lokal.

Garfvare-Enkan Fru Maria Christ. Söderqvists Testamente af d. 28 Mars 1832, utmärker sig genom sina stränga föreskrifter, deruti Stadens äldste icke allenast ålägges att på heder och samvete utdela gåfvorne, utan ock att i allo ansvara för capltal och ränta, att de ej rubbas utan alltid användas efter Testators föreskrift. 1:o gifves ett evärdeligt capital 5333 R:dr 16 sk., som disponeras sålunda: Räntan af 2000 R:dr tillfaller i tvänne terminer två välkände Borgare-Enkor, hvars blygsamhet förbjuder dem att anlita den allmänna välviljan. Räntan af 2000 R:dr till tvänne lika qualificerade Borgare-Döttrar, eller i brist deraf till fattiga Borgare-döttrars tarfliga uppfostran. Af 1000 R:dr till lika beskaffad Borgare-Enka med oförsörjda barn under 15 år, intill dess hon träder i annat gifte. Af 333 R:dr 16 sk. till Stads-Bokhållaren för räkenskapernas förande. Pensionen gäller för lifstid, och kan ej fråntagas Pensionär