Sida:Tollstorp 1834.djvu/168

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
161

om hon ej deraf gör sig oförjent, eller kommer i sådana omständigheter att pensionen blir ett öfverflöd, till hvars fråndömmande likfullt fordras två tredjedelar af Directions-Ledamöternas röstetal. Fonden utgjorde d. 1 April, med influtna räntor, 5760 R:dr 40 sk. 2:o Skänkt 2000 R:dr till tvänne Stipendier vid härvarande Skoleverk. Med samma föreskrift i noggranhet af val af Stipendiat och förvaltning är fonden ställd under Dom-Capitlet. Halfva räntan, 30 R:dr B:ko, gifves till tvänne skickliga ynglingar, då de inträda i skolan, eller på sin höjd uppnått Rectors-Classen. Företräde lemnas åt Borgare-söner, eller hvilkas moder är Borgare-dotter, så vida de äga lika skickliget med andra som kunna komma i fråga. Andra hälften utdelas då Stip. begifver sig till Academien, antingen terminvis eller på en gång. Samma föreskrift som ofvan är sagdt, i fall Stipendiaten gör sig oförtjent af donationen. Finnas då fyra års halfva räntor eller 120 R:dr inbesparade lemnas de åt någon fattig, men utmärkt skicklig, till Academien afresande yngling. Uppgår besparingen ej till denna summa tillfaller den efterträdaren. 3:o 200 R:dr till Flick-skolan.


Sparbanken inrättades förlidet år, sedan nödig fond blifvit insamlad till dess grundläggande, och har på denna korta tid visat följande lyckliga resultat:

Debet: Banko.
Contant i Spar-Bankens Cassa
influten fond, sedan åtskillige omkostnader afgått
400: 13, 4.
Influtne Räntemedel 43: 15.
443: 28, 4.
Af 611 Delägare, från September
månads början år 1833 till Maj månads slut,
innevarande år, hafva blifvit insatte
8611: 40.
Summa R:dr 9055: 20, 4.
11