Skeps Byggerij Eller Adelig Öfnings Tionde Tom/Tafl D

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Tafl. C
Skeps Byggerij Eller Adelig Öfnings Tionde Tom
av Åke Rålamb

Tafl. D.
Tafl. E  →


Skeps Byggerij-TaflD.jpg


[ 15 ]

Tafl. D.

Jacht. Wijsar Proportion aff en Jackt medh Kajuta akter/ och Saal mitt uthi/ hwilken effter samma Maneer kan alt till 60. 70 foot byggias. Denna är 50. foot lång/ bred 1212 foot/ Framstammen är 10. Foot [ 16 ]hög/ Achterstammen 8. foot högh/ dess Underfall är lärdt uthi Tafl A. lin. F. Förstammens Underfall är 5. Foot.

Öfrekant aff Berghultet fram är 6. foot 6. tum. akter 7 foot 4. tum. Wat-Linan är diup akter 4. fot/ 4. tum. för 3. fot 6. tum/ som är hennes Ordinarie diupheet i Watnet. När hon får så diupt gå behöfwes inga Swäl.

Högd aff bredden följer effter Berghultet/ men framme såsom lärdt är aff Tafl. B. uthi fig. 1. nembl. effter den prickta Linean som uti denna Figuren synes med prickat Linea, och löper till Relingen fram öfwer Klyset.

Högden ifrån Berghultet till öfre kant aff sidan mitt uthi äro 2. foot 9. tum/ och effter samma krumheet som Berghultet/ hafwandes 2. Gillningar som synes.

De prickta Linier wijsa affdelningarna/ nembl. Kajutan/ Salen och Rummet.

Uthi halfwa Bredden synes A. är Paln till Spelet B. Skåttet framme D. är Windspelet E. är Kabbisan eller Kiöketz Skårsten. F. Lukan der Ankaretåget skiutes neder. G. är stor Lukan. H. Fisken I. Lukan baak om Masten. K. Lukan eller Kuur som kan byggias öfwer Salen/ giörs stundom 8. kantigt. L. Lukan i Styrgången dher Pumpen sättes neder. M. är Styrpin som går öfwer Kajute-Taket. N. är Bencken öfwer Koret som sees aff N. uti N:o 2. P. är Fönstren på sijdan i Salen. Q. Stormasten. R. Bogsprötet. S. är Klyset. T. runda Styckeportar.

Der på följer Spanten Centrum G. är sagt som [ 17 ]tillförende uthi Tafl. A. hwilket sweper Mittskepps-Spantet utföre från högd och bredden på båda sijdor H. sweper ifrån Bredden upföre. F. sweper ifrå breddden uthföre: dhe skarpa Spanten som förr är lärdt. E. sweper ifrån Rimingz-Linan opföre i Swepet G. till at giöra de skarpa Span/ skier effter samma maneer som fig. 2. uti Tafl. C.

N:o 1. är halff Spegeln som här sees akter på.

No 2. är som Skåtter aff aktersta kanten och Hackebrändet wijsar sig fram ifrån. N:o 3. är Roret. N:o 4. är Skåttet eller Fönsterna till Salen på Taket fram ifrån N:o 5. är halfwa Gallion och Bogen/ och wijsar Skåttet B. uthi halfwa Bredden. N:o 6. är Relingen och Listorna på sijdan.

Gallion blijt ordinarie lång 14 dehl aff heela bredden/hwilket räknas ifrån Perpendicularen aff Stammen till Förkanten.