Skeps Byggerij Eller Adelig Öfnings Tionde Tom/Tafl E

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Tafl. D
Skeps Byggerij Eller Adelig Öfnings Tionde Tom
av Åke Rålamb

Tafl. E.
Tafl. F  →[ 17 ]

Tafl. E.

Man will gifwa Läsaren ännu en Art af Fahrkåstar med Handen/ som uthi Hålland kallas Cagh/ och det derföre/ at hon här uthi Mälaren är mächta beqwemlig at bruka/ i thet hon kan regeras af en Kar och en Poike/ drager stoor Last/ kan löpa på grundt Watn/ lofwerar wäl/ och woro mycket beqwemlig till at föra Jern med/ och annan swår Last/ ehuruwäl hon intnet mindre tienar för Passenerare och resande Folck

CaghL. A. Wijsar dess heela Bredd och affdehlningar.
N. är en Plancka aff 5. tum tiock/ der uti åre 2. runda Håll/ hwarigenom Tåget löper.
E. är Paln som medh den ena ändan står i Plankan [ 18 ]Plankan och den andra i Spelet.
R. Bratspelet med 4. Håhl igenom.
S. S. är en tiock Planka/ hwar uthi Spelet ligger/ och löper akter till W. hwarest Swerden ansättas/ som är beteknat med N:o 3. De giöras aff 3. stycken/ med Jern beslaget som sees/ de giöras aff 4. tums Plankar.
r. är Hålet hwar Skårsteen bör stå öfwer Plikten N:o 2. giörs aff 4. tums Plankor.
m. är Cokern hwarest Masten står/ giörs och aff 4. tums Plankor/ och räcker öfwer Öfwerloppet 212 Hållensk Foot. I. är Lewagnen till Fåckan.
P. är Hålet der Pumpen bör stå.
W. är ett Jern hwar på Swerdet fästes/ det giöres starckt.
T. är Gången aff de ophögda Bielkar.
I. Är Bredden af Lukorna.
W. Beteknar runheten aff Lukorna och Bielkarna.
E. E. Wijsar huru alt detta skal opresas/ N:o 1. är öfwerloppet aff 3. tums Plankor.
++ 2. Jernpinnar och 2. Jernpallar till at dher med winda Sprit op/ på hwardera ändan på Rullen sitter ett Spenhiul/ i hwilket Pallarna falla när man windar op/ Rullan måste giöras aff god Eek/ Plankorna på sijdan dher Rullen emellan sitter/ blijr à 4. eller 5. tum tiock.
5. är sielfwa Rullen.
9. är Dören ner i Kajutan.
8. är ett runt Hål der uti Composen sättes.
6. är Lewagnen till stoor Skiötet/ det giöres aff [ 19 ]godt Trää/ och sättes en Bult igenom ändan wid a a at han intet kan springa uth.
L. är ett Hål hwar uti den står som styr.
7. är en Plickt med ett runt Hål uthi.
3. . är Polderna der man belägger Skiötet.
1. 1. är ett Trää på båda sijdor/ hwar widh man belägger båda Garden.
3. är Poldern föruth at giöra Cagen fast.
1. är ett Trää på båda sijdor at biläggia widh när Cagen ligger någorstädes.
4. 4. är Fram- och Baakstammen 60. Foot Hållensk emellan/ äro 5. tum tiocka.
Spantet N.o 1. Det står wid Kajutan/ och wijsar huru det är affdeelt.
T. är Trappan neder uti Kajutan/ och står der uthi just för ingången 9.
O. O. 2. stycken Bänckar till at liggia på/ medh 2. Kistor uti/ item för Godz/ emoot första Balcken slås tunn garnering/ hwilken man kan ibland taga bort/ då man will betiena sig af Håll-Rummet.
W. är Kölswinet/ är bredt mitt på 2. Foot/ tiock 3. a 4. tum.
Det andra Spantet N:o 2. och kommer akter om Masten till at stå.
K. är Kokern som står fram för Balken/ Balken är i Rundningen 9. tum/ tiock 11. tum/ bredh 12. à 13. tum/ och beteknat med B.
p. p. äro 2. Knän wid Balken B. hwilken fästes med starcka Jernbultar/ ty hela Cagens Krafft består der uthi.
[ 20 ]T. T. är en förtäckt Hylla på båda sijdor/ till att förwara Maat/ Faat och Talrikar uthi.
O. O. är 2. Sängstäder på båda sijdor.
D. är en Dör till at gå i Rummet igenom/ om man will at det skal blij stoort Rum fram under/ sätter man detta skåttet hwar uti Dören göres meer akter/ men will man hafwa Rummet stoort/ sättes det bätter för.
V. är Köln som löper ifrån för till akter/ effter Stammens Proportion, han är intet skarpare än 5. à 6. tum.
N:o 3. är Swerdet.
Lit. B. wijsar huru heela Cagen bör wara taklat/ med hwad mehra som alt klarligen igenom Figuren wijses.
N:o 1. är Köln aff Cagen hwar på alla Inhulterna sättes.
N:o 2. Förstammen.
N:o 3. Berghultet.
N:o 4. är den första Relingen.
N:o 5. är den andra.
N:o 6. Den tridie.
Den prickade Linien wijsar huru Öfwerloppet bör löpa.
N:o 12. är Klåssar hwar på Swålen löpa.
N:o 13. bemärker Lukorna.
N:o 14. Kajutan.
N:o 15. Roorkulten. 16. Bakstammen. 17. Roret/ med dess beslag.
a. a. a. äro Inhulterne/ tiocka nedre wed 7. tum/ men op i ändan 212 tum.
[ 21 ]b b b är Kölswinet.
CC. är 4. Polder der man wid belägger.
DD. är 4. Kåppfernaglar aff Trädh/ eller stinnare/ som sättes in i Suden och till at biläggia wid.
Om alla löpande och ståndande Tåg.
7. är Staget. 8. Fallet aff Fåckan. 9. är Clefåks Fall.
10. är Masten tiock 15. Palm/ lång 60. Foot.
24. är Toppen eller Stången 8. à 9. foot lång. 25. är Skifwan der Seglet ophissas.
22. 22. 22. är Modellet aff sielfwa Seglet.
19. wijsar Bog och Bakstagen. 18. är 2. Garden.
20. är Diriken der i Sprit hänger.
21. är Sprit som håller Seglet uppe. 23. är Repet som löper igenom Skifwan på Masten/ på understa ändan på Sprit sitter en Ögebult/ der uti sitter Repet 23. och sitter där wid 3. eller 4. Jernlänckor såsom en Kädia.
När nu Sprit är så högt som det kan/ så är omkring Masten ett Jernband/ och är Masten beslagen under/ at detta Jernbandet intet kan nöta Masten/ wed samma Jernband sitter en trä ungifru med 3. Hål och en talia dher uthi/ hwilken giörs fast om ändan på Sprit/ detta sättes åfwan för Kokern.
Märck Kokern kan man wäl låta/ och låta Masten stå rätt som sig bör.
25. är öfwersta ändan på Sprit/ med en Jernhaka/ hwilken kan högt och lågt flyttias/ der uthi hakas Seglet och åfwan på/ Garderna/ Sprit [ 22 ]är 58. foot långt 8. à 9. tum tiockt.
II. äro 4. Want/ med Jern Pottingar. E. är en Stega och räcker ifrån Masten till Kajutan/ och är så bred som Kokern.