Skeps Byggerij Eller Adelig Öfnings Tionde Tom/Tafl F

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Tafl. E
Skeps Byggerij Eller Adelig Öfnings Tionde Tom
av Åke Rålamb

Tafl. F.
Tafl. G  →


Skeps Byggerij-TaflF.jpg


[ 22 ]

Tafl. F.

Speljakt. Fig. I. Är en Spel-Jacht som här måst brukas aff 48. och 50. foot/ bara med en Saal mitt uthi/ och kan sättias på Jackten uti Tafl. D.

Underste Berghultet är lijka på båda/ och Corpus kan giöras lijka under/ ifrån Berghultet up som synes på Fig. I. Hwars Affritz är effter samma Scala som den på Tafl. D.

Pink. Fig. 2. är en Engelsk Pink till at föra swår Last/ och har goda beqwemligheter för Folck/ 80. Foot lång åch 20. foot bred/ diup akter 11. foot/ för 10. foot/ Fallet aff Framstammen blijr 612 foot/ aff Akterstammen 2. foot 4. tum/ eller effter Proportion uthi Tafl. A.

Decket eller Öfwerlöpet akter/ som wises medh en prickat linea, är högt ifrån Underkant aff Köln 14 foot 4. tum. för 1312 foot hög. Öfre kant aff understa Berghultet N:o 1. är akter 14. foot och 3. tum ifrån understa kant aff Köln/ för 12 foot/ Mittskeps 10. foot 3 tum/ högd aff bredden löper som förbemält är/ effter den prickta linean, föruth högre än Berghultet.

Bredgången eller mellan båda Berghulterna är 1. Foot/ det understa Berghultet 11. tum/ det andra Berghultet N:o 2.9. tum/ tiock 7 tum/ ifrån öfre kant aff understa Berghultet till öfre kant aff [ 23 ]Relingen N:o 3. är 4. foot. tum/ dher ifrån til öfre kant aff Råhultet eller N:o 4. som är öfwersta Relingen är 2. foot 6. tum. Till E är ett löst sätt bord/ så högt smo hwar och en behagar. Listorna aff Gelingarna/ sättes sedan efftet Decket. Kajutan och Hyttan emellan Deckerna Akter blijr 4. foot 12/ Mittskeps 4. foot/ för 3. foot 9. tum/ Kajutan hög 6. foot/ der emellan so Styrpin löper är 20. tum/ hwilket löper jempt till framkanten aff Missans Masten/ och synes aff den prickade Linan/ och är Styrplickten/ Hyttan är hög framme 3. foot 2. tum/ Backen 6. foot högh/ hwilket giör ett stegh eller fall ifrån Decket. A. är Stormasten. B Fåckmasten. C. Missanmasten. D. Bogsprötet F. är Halsklampen eller Smitthult. G. Är Portarna/ dess högd ifrån Decket är 21. tum/ hög 24. tum/ bred 27. tum. Här brukar man denne Proportion, men elliest tages den effter Styckernes Kulor/ som är ordinarie 6. Kulor bred/ och 5. högh. H. är Kajute Fönsterna I Kallas Knä eller Skägget till Gallion, eller och så uthliggare. L är Knäna der emoot. Stycke-
Portar.
L. är Relingarna som löpa ifrån Kranbalken till Leionet m.m. wijsar Anckartåget som dhet löper ifrån Spelet till Klyset genom Backen. X är Relingarna eller Pustbenckar som wijsar Opningarna utaff Timren emellan Relingen akter och för. Uthi Bordz Linean finnes all ting beskaffat som tillförende/ allenast deelningen tages här i acht. N är Kniktar eller Klossar hwar uti Spelet ligger/ hwilket synes ofwan för på Corpus medh ett Mans Hufwud. P Spelet med dess håll för Handspikarna. Q. är Gretwärcket öfwer Kabisan. R. [ 24 ]Knikten för Märssköterna/ och neder för sporret aff Bogsprötet. T. är Bogsprötet der uti som löper emellan dem bägge/ hwilket wijdare beskriwas skall. S. är Skåttet på Backen framme. V. wijsar huru Relingen N:o 4 eller Råhultet faller in. W. wijsar huru Listerna falla in/ och wijsar smalheten aff Spegeln. Y. är Krambalken till at hissa op Anckaret öfwer Wattn.

Fig. 3. Är en Farkåst som tiänar på det Rijska Farwatnet/ eller hwar man måste föra lätt Godz/ för bättre rumlighet skull/ och har man ett Decke och skans till Stormasten/ och ett fall wid Stormasten at Kajutan blijr något högre/ och med ett fall uthföre på Decket fram för Backen skull/ Roorkulten eller Pin blijr som en Swanhals/ som synes och regeras åfwan på Decket/ ifrå Berghultet uthföre/ är effter Fig. 2.

Corpus och dess samma Spant som föllja F är Centrum uti Spantet till Mittskeps Spantet ifrån Bredden uthföre. E. är Centrum som brukas effter wanligheten/ och är 13 deel aff halfwa bredden. G är Centrum till Toptimbret/ som sättes aff ifrån öfre kant aff det andra Berghultet N:o 2. och är 12 af halfwa bredden. De skarpa Spanten swepes som tillförende/ och brukas inge Centrum F. som i Tafl D infallet åfwan till uti Råhultet N:o 4. är 2. foot som synes med itt ihål ifrå Ryggen aff Swepet G.

N:o 4. är halfwa Spegeln/ och något aff dhe aktersta Timber B. är det främsta Timbret ända up/ som faller något uth.