Skeps Byggerij Eller Adelig Öfnings Tionde Tom/Tafl G

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Tafl. F
Skeps Byggerij Eller Adelig Öfnings Tionde Tom
av Åke Rålamb

Tafl. G.
Tafl. H  →[ 25 ]

Tafl. G.

Fig. 1. Är en Fleit eller Lastdragare aff 300 Läster/ 130 Fot lång/ bred 28 Foot/ diup ackter 14 Foot/ som Åmningen wisar på Watte Linen ackter och för/ hwilket man altid på alla Stammar uthmärcker till at see huru diupt de Lastas/ men för är han 13 Foot diup. Diupheten i rummer i mit skep är 11 Foot/ ackter om/ Fåkmasten 1112 Foot/ wid Messans Masten 1212 Foot/ Caiutan 712 Foot/ emellan Dekkerna ackter wid Fallet 6 Foot/ wid stoor Masten 6 Foot/ framme 3 Fot utum/ emellan Kaiute Take och Skansen der Roor Kulten löper 1 Foot 4 Toll/ Hyttan 6 Foot/ från under kant aff Köln till öfwersta Berghultet 12 Foot 4 Toll/ ackter 21 Foot 6 Tol/ fram wid Stammen 15 Foot/ understa Berghultet N:o 1. Bred 13 Toll/ wed gången emellan N:o 2. och N:o 1. 14 Toll. Berghultet N:o 2. 1 Foot/ Bredgången Til N:o 3/ 1 Foot. N:o 3. öfwersta Berghultet 10 Tol/ till Berghultet N:o 4, 16 Tol/ bred 9 Toll/ till Råhultet 11 Toll/ Råhultet N:o 5. 9 Toll/ ligga alla lika effter en bugt. Underfallen aff förstäwen 10 Foot/ ackterstewen ligger uthi Led eller perpendiculariter, Gillingarna resas iemt som man wil hafwa back och Skan til. L. V. är skapnan aff Råhultet N:o 5/ huru myket det faller uth/ Bredz Linean är som här synnes lika bred ackter och för/ mit Skep spantat ligger 13 deel ifrån Förstammen som uthi Taflan A. om de andra Spanterna, och de andra Spanterne effter deras Märcken på Köln. Spanterne som här synas G är centrum ifrån bredden uthföre/ står uthom alt i hoop som här synnes. E. som till förende [ 26 ]sweper der ifrån uthföre/ Centrum H. swepes ifrån bredden opföre/ men tas twert öfwer at Styrbordz Centrum sweper bakbord. De skarpa spant swepes som lärt är uti Taflan C. Kimmingz Linean X. löper effter detta maner för en Lastdragare/ och synes intet stort framme/ och ligger låg ackter som här synes.

Kaiutan blir lång 14 Foot/ Hyttan 12 Foot/ bakkom 14 Foot. Högd af Bredden fölger effter öfwerkant af andra Berghultet N:o 2.

Fig 2. Är en Flöit eller Spanie farer till swår Last/ och för beqwämligheet kan han byggias til 114 Foot lång och föra 16 Stycken/ med 2 hela Dekken/ med Hakke och Skans/ som sees aff de prikkade Lineor. Berghulterne giöres effter storleken/ och resa sig högre framm än de andra/ men intet så hög mitt uthi/ bredz Linean görs här som tillförende N:o 1 är ett öppet Gallerie.

N:o 2. Styr plikz stötthål/ N:o 3. en Spegel/ der Kaiutan ligger öfwer Roorkulten/ som går neder uti Arklit N:o 4 hållenskt förtäkt Gallerij N:o 5. halff Spegeln för en sådan som Fig. 1. N:o 6 skått för en Bakk som synnes med brad speel och Klåkstoppel.