Skeps Byggerij Eller Adelig Öfnings Tionde Tom/Tafl H

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Tafl. G
Skeps Byggerij Eller Adelig Öfnings Tionde Tom
av Åke Rålamb

Tafl. H.
Tafl. I  →[ 26 ]

Tafl. H.

Fig. 1. Denna Taflan wijsar ett Skepp huru det seer uth i profil när Masten/ Pompar/ Dekker Kiölswinet Stammar och sielfwa Köln är mitt igenom skuren/ så at man fulkomligen kan see alla Balkar Timber med alla inhult af hwad Nampn the och äro/ liggia. [ 27 ]N:o 1. Achter Stammen.

2. Köln.

3. Förstammen.

4. Knä emoot ackter Stammen.

5. Trään som lägges achter uti Skeppet/ och brukas inga Kärringar utan half Timmer.

6. Krokot Trä fogat öfwer Skarffeu af Förstammen.

7. Ändarna af Botn styckorna achter och för.

8. Kölswinet som går öfwer Bottn styckorna enda Köln hwar uti Masterna står.

9. Roret.

10. Hökblakarna som fogas på Ranson.

11. Ett Knä på Kiölswinet emot Hökbalken.

12. Öfwersta Hökbalken hwar på de achtersta Stykportarna liggia.

13. Knä emot Hökbalken under Porten

14. Stor Mast sporet.

15. Fock Mastsporet.

16. Band i Bogen.

17. Band i Bogen.

18. Katspår.

19. Katspår Citrea.

20. Slagstenar i hwilket ställe och Knä krukas emot Last Balkarna.

21. Slagstenar och Ståndare äfwan på Last Biälkarna som wijsar sig bäst mit Skepz fram för Stor Masten.

22. Ändarna af Last Biälkarna

23. Knä som kommer långz Skepz emot Betingbiälken.

24. Står Ståckarne på Lastbiälkarna som kommer [ 28 ]på hwar sijda om stora Luckan och blir intet mera lagd på de Biälkar än Bolwass 2. eller 3 gånger af Plankar.

25. Ändarna af understa öfwerlöpz Biälkarna med deras ändar af ribbar emellan.

26. Ståndare war till inga Slagstenar brukas uthan sättes på sijdan om Knäna.

27. Spår till Messan Masten.

28. Fotn af Gångspelet som går up i Skansen och är dubbel hwilken mäst brukas at stå mit Skepz och en änkel uti Skansen/

29. Stora Kneckten.

30. Pumpen.

31. Enkla gångspelet mit Skipz.

32. Twärstycket af betingen.

33. Siälfwa betingarna.

34. Betningz Knään.

35. Fotn af Bogsprötet som står emoot Fockmasten.

36. Knikt som fogas på hwar sijda om Bogsprötet hwar at thet hafwer sin stödia.

37. Breda Clijsorna Excuhiers eller Escubans.

38. Knäna under öfwersta Öfwerlåppet.

39. Ståndarn på understa Öfwerlåppet.

40. Rarpin eller Kulten.

41. Endarna af öfwersta Öfwerlopz Biälkarna.

42. Understa Öfwerlåppet.

43. Öfwersta Öfwerlåppet.

44. Knän under Skansen.

45. Slagstenarne och Knäne under Balken fram i Skansen.

46. Ståndarn wid Skottet af Skansebacken. [ 29 ]47. Knektarna för merskotet med deras Skiffer på öfwersta Dikket.

48. Knickten på Backen med Skifforna.

49. Skansen.

50. Knän under Hyttan.

51. Knäna emot Spegelen i Hyttan.

52. Öfwer kant af understa hwalfwet achter.

53. Understa kant af Fönstret med hwalfwet af 2. bukter.

54. Hackbrädet.

55. Äsels Hufwud på Compan.

56. Compans Flagstake.

57. Pustbänckarne till achtersta Gillingarna.

58. Medlerste Gillingarna.

59. Främste Gillingen.

60. Gillingen fram på Backen.

61. Gallions Knä eller Skiägg.

62. Hållet för Vulingen af Bogsprötet.

63. Hålen för Fockhalsen.

64. Galions Relingarna/

65. Endan af den öfwersta Relingen eller Hufwud framme,

66. Kran Balken.

67. Missan Masten.

68. Stormasten:

69. Fock-Masten.

70. Bogsprötet.

A. Äro understa Portarna af understa Laget.

B. Öfwersta Laget.

C. Dören uti Galleriet i Caiutan.

D. Dören uti Galleriet wid Hyttan. [ 30 ] E. Portarna på Skantsen.

F. Knijshult på Focksköt eller stoor hals.

Fig. 2.

Wijsar huru understa Öfwerloppet är lagt.

1. Portarna eller dess Grundrijtning.

2. Klijsarne både.

3. Knä emot öfwersta Hökbalken.

4. Lucka neder uti Krut kammaren.

5. Constapel kammar hwilka bägge gås neder ur Arklit.

6. Sporrit til Messan Masten.

7. Lucka på understa Dekket ner i Skafferit.

8. Een/ af en slag stindare.

9. Knä på sijdan med armen på Balken som synes uti Fig. 1. N:o 38. och util Fig. 4/ 10/ 12/ 14.

10. Balken.

11. Slagstenarna på andra sijdan om Balken.

12. Knä som i stället för Slagstenarna läggas achter och för eller långskepz emoot Balken.

13. Twärebbor som fellas litet in uthi Balkarna/ hwar på de långa Rebborna.

14. Liggia uppå som fogas uti Skärstockarna och på knäna som synes.

15. Skärstockarna som ligga på hwar sida om Luckorne och äre fälte neder uti Balkarna med Kipor.

16. Hålet för dubbla Spelet som kommer i Skansen

17. Pallarna der till.

18. Knapen som pallarna liggia uti.

19. Knickten för storfallet eller Cardelen.

20. Pumparnas ställe som stå wid Stormasten.

21. Fisken för Stormasten. [ 31 ] 22. Stor Luckan.

23. Spelet fram för stormasten som åfftast brukas/ eller ett dubbelt speil i stellet för N:o 28 uti Fig. 1.

24. Pallarna neder til.

25. Crampan för Pallarna.

26. För Luckan.

27. Twärbetningen.

28. Sielfwa Betningen kommer neder uhr rumet och synes af Fig. 1, 33.

29. Luckan neder uti Högbåtsmans Cammaren eller Krut Cammaren.

30. Betingz Kläma.

31. Fisken för Fockmasten.

32. En änckel Betning till at beläggia småkablar kommer emellan Dekket.

33. Bogsprötet.

34. Wat bakken.

35. Ståndarna som kommer ofwan på Biälkarna och är 39 uti Fig. 1.

36. Knäna till Galion eller tiokka kloßar lagda under klysen.

Fig. 3.

1. Portarna på öfwersta Decket.

2. Endan af Roret.

3. Rorpin som kommer under Dekket.

4. Skåttet af Caiutan.

5. Klåssarne hwar uti rullen sitter till kuller ståcken.

6. Nakterhuus.

7. Hålet der kuller Ståcken wandrar uti.

8. Fisken för Missan Masten. [ 32 ] 9. Trappan från öfwersta Decket till det nedersta.

10. Spel Sporret.

11. Skåttet af Skansen.

12. Kniktarna för Mers skötarna.

13. Hål för Pumpen.

14. Stor Mast Fisken.

15. Skär ståckarna för Gretwärket på öfwersta Dekket som liggia 6. Tum högdt ifrån Decket.

16. Biälkarna.

17. Gretwerket på öfwersta Decket på bocken.

18. Skåttet till Backen.

19. Gretwärcket som kommer öfwerst på Backen hwar emellan är Cabysan åth Kajutan eller Kök.

20. Förmast Fisken.

21. Knicktarna åth Förmärsskiötarna.

22. Krijshultet der öfwer.

23. Kran Balken som foges öfwer på Decket.

24. Skåttet fram för Balken.

25. Ett skot effter det Ängelska maneret som löper mit uti på Bogsprötet.

26. Een Styckport in i Bocken.

27. Knäna eller klussarna till klijset eller galion.

28. Öfwersta relingen af galion.

29. Andra relingen.

30. Understa relingen.

31. Timbrerna.

32. Kiölswin som fogas ofwan på war.

33. Hörnet af Hwalfwet framme emot Manshufwud fallet.

34. Een Sal som kommer fram öfwer Galion wingarna. [ 33 ] 35. Cronan på Leyonet.

36. Mans hufwudet som är ändan uthaf öfwersta relingen som synes af 65. Fig. 1.

Fig. 4.

Wijsar huru Knäna och Slagstenarna wijsa sig när man seer Skeppet affskurit.

1. Är öfwersta ändan af Suden eller Toptimret.

2. Endan af Slagstenarne som Kommer ofwan för öfwersta Öfwerlops Balken.

3. Sielfwa Slagstenarna som löpa uthföre till 6. och med Bultar wäl förwarade både i Balkarna och Sijdan.

4. Öfwersta Öfwerlops Balken.

5. Understa Öfwerlops Biälkarna

6. Ändan af Slagstenarne som kommer nedre på Last biälken.

7. Slag Citrar.

8. Last Bielkarna.

9. Een ståndare på öfwersta Öfwerlops Biälkarna som wijsez af 46. Fig. I.

10. Knä på Sijdan om Backen som 38 uti Fig. I. Wijsar.

11. Een Ståndare på nedersta Dekket.

12. Knä.

13. Ståndare

14. Knä som löper uthföre emoot Katsporret.

15. Katspor sitra som gör Skarff öfwer ändan på knän/ och ändan på Katsporret.

16. Katspår.

17. Kiölswinet hwar öfwaer Katsporret foges. [ 34 ]18. Kiölen.

19. Inhultarna.