Uthi tin stora wrede

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Uthi tin stora wrede
av Ambrosius Lobwasser
Översättare: Carl Carlsson Gyllenhielm
Bearbetad av Jesper Swedberg. Nr 26 i 1695 års psalmbok under rubriken II. Konung Davids Psalmer. På Wikipedia finns en artikel om Uthi tin stora wrede.


[ 37 ]

1. VThi tin stora wrede/
För min synd stygg och lede/
Straffa migh icke Gudh:
Tin grymhet all tillijka
Låt HErre från migh wika/
Af näpsten hielp migh vth.

2. Tin nåde lät migh skina:
Af stora kranckhet mina
Giör migh helbregd och sund.
Ty jagh är swagh/ O HErre:
Min’ been större och smärre
Förskräckias i all stund.

3. Min siäl bedröfwas swåra/
Af ångest fäller tårar:
Mitt hierta brista må.
Lät thet eij längre wahra/
At jagh i thenna fahra
Måste här twingas så.

4. Wänd tigh om HErre käre/
Titt helga Namn til ähre/
Frälsa min siäl af nödh.
För tin nåde och mildhet/
Hielp migh nu vthi stillhet
Ifrån en ewig dödh.

[ 38 ]


5. Ty om tu migh förkastar/
Och döden migh antastar/
Hwar blifwer tå titt lof?
Ty ho wil tigh tå prisa/
Och tacksamhet bewisa/
När man är lagd i graf?

6. Hela natten jagh suckar/
Och sörier/ bugar/ buckar/
Ynkelig är min låt.
Jagh ängzlas också swåra/
At jagh medh mina tårar
Hela min säng giör wåt.

7. Mitt ansichte förfaller
Af sorg/ såsom af ålder/
Förandras medh en hast.
Fienden thet orsakar/
Som städes om migh wakar/
Och migh förfölier fast.

8. Wiker tyranner alla/
Som så tilhopa hålla/
At giöra migh motstånd:
Ty Gudh hafwer migh bönhördt/
Och sielfwer saken vthfördt/
Medh sin mächtiga hand.

9. Min gråt/ jämmer och klagan
Lät HErren sigh behaga/
Bewiste migh sin nådh/
Han haar migh meer förährat/
Än jagh hade begärat/
Meer än jagh honom bad.

10. Ty skämme sigh tillijke
Fienderna/ och wike/
Förskräckie sigh ther til:
Wände hwar medh sin maka
Medh skam och blygd tilbaka:
Gudh thet så hafwa wil.